49 documents
44/49 results        
Description
TitleZhongguo jin dai shi zi liao hui bian 中国近代史资料汇编 - Jiao wu jiao an dang II 教务教案檔(二)
archiveID14
Year1974
AuthorZhang, Guiyong 张贵永
Keywords (en)China;Qing;Dynasty;church;religious;case
Keywords (fr)Chine;dynastie;église;religieux;cas
Year of event1860-1866
LanguageChinese
file attachment

中国近代史资料汇编 教务教案档 第二辑 二.pdf (13.59 Mo)

or read document on line in a new window

中国近代史资料汇编 教务教案档 第二辑 三.pdf (11.71 Mo)

or read document on line in a new window

44/49 results