48 documents
44/48 results        
Description
TitleZhongguo jin dai shi zi liao hui bian 中国近代史资料汇编 - Jiao wu jiao an dang III 教务教案檔(三)
archiveID16
Year1974
AuthorZhang, Guiyong 张贵永
Keywords (en)China;Qing;Dynasty;church;religious;case
Keywords (fr)Chine;dynastie;église;religieux;cas
Year of event1860-1866
LanguageChinese
file attachment

中国近代史资料汇编 教务教案档 第三辑 二.pdf (14.24 Mo)

or read document on line in a new window

中国近代史资料汇编 教务教案档 第三辑 三.pdf (15.23 Mo)

or read document on line in a new window

44/48 results