AND
1663 documents
return to data set
   
1663 results (1/28 pages)           
filter by Title  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 
1

Streets of Shanghai. A history in itself

Year: 1941

Author(s): Gordon, A. H.

3

Ba yi san kang zhan shi 八一三抗战史

Year: 1937

Author(s): Wang, Shuda 王叔達

4

Ba yi san Song Hu kang zhan 八一三淞沪抗战

Year: 1987

Author(s): Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi. "Ba yi san Song Hu kang zhan" bian shen zu 中国人民政治协商会议全国委员会文史资料硏究委员会《八一三淞沪抗战》编审组編]

5

Chinese professionals and the republican state : the rise of professional associations in Shanghai, 1912-1937

Year: 2004

Author(s): Xu, Xiaoqun

6

1927-1937 nian de Shanghai : shi zheng quan, di fang xing he xian dai hua 1927-1937 年的上海 : 市政权, 地方性和现代化

Year: 2004

Author(s): Henriot, Christian 安克强 An Keqiang

7

Shanghai ji nü 上海妓女

Year: 2004

Author(s): Henriot, Christian 安克强

9

Er shi yi nian yi pie 二十一年一瞥

Year: 1925

Author(s): Li, Pingshu 李平書; Li, Zhongjue 李鍾珏

10

Wu song jiang 吴淞江

Year: 1935

Author(s): Wu, Jingshan 吴静山

11

Shanghai lao gong tong ji (1930-1937) 上海劳工统计 (Labour statistics in Shanghai)

Year: 1938

Author(s): Guo ji lao gong ju zhong guo fen ju 国际劳工局中国分局编 (International Labor Office, China Branch)

14

De Pékin à Shanghaï, souvenirs de voyages

Year: 1871

Author(s): Buissonnet, Eugène

30

Beiping lu xing zhi nan 北平旅行指南

Year: 1935

Author(s): Ma, Zhixiang 馬芷庠

31

Beiping zhi nan 北平指南

Year: 1929

Author(s): Beiping min she 北平民社

32

Beijing zhi nan 北平指南

Year: 1929

33

Zui xin Beijing zhi nan 最新北京旅遊指南

Year: 1939

Author(s): Qi, Jiaben 齊家本

34

Zui xin Beiping zhi nan 最新北平指南

Year: 1935

Author(s): Tian, Yunjin 田蕴瑾

35

Xin Beijing zhi nan 新北京指南

Year: 1914

Author(s): Xie hua bian ji she 擷華編輯社

36

Shi yong Beijing zhi nan 實用北京指南

Year: 1920

Author(s): Xu, Ke 徐柯

37

Beiping dao you gai kuang 北平導遊概況

Year: 1934

Author(s): Beiping shi zheng fu 北平市政府

38

Beijing shi gong shang ye zhi nan 北京市工商業指南

Year: 1939

Author(s): Zheng feng jing ji she 正風經濟社

40

Beiping ming sheng you lan zhi nan 北平名勝遊覽指南

Year: 1948

Author(s): Ma, Yongxin 馬勇新

41

Jing Feng tie lu lu xing zhi nan 京奉鐵路旅行指南

Year: 1910

Author(s): Jing Feng tie lu guan li ju 京奉鐵路管理局編

42

Jing Han tie lu lü xing zhi nan 京漢鐵路旅行指南

Year: 1933

Author(s): Jing Han tie lu che wu chu bian ji ke 京漢鐵路旅行指南

44

Beiping ming sheng you lan di tu 北平名勝遊覽地圖

Year: 1948

Author(s): Shao,Yuechong 邵越崇

45

Beiping you lan qu jian she ji hua 北平遊覽區建設計劃

Year: 1934

Author(s): Beiping shi zheng fu 北平市政府

46

A map and history of Peiping

Year: 1936

Author(s): Dorn, Frank

47

Guide to Peiping and its environs

Year: 1946

48

Guide to Peking and Neighbourhood

Year: 1909

Author(s): Bahlke, Hans

49

Information for travellers visiting Peking

Year: 1920

50

Guide to Peking

Year: 1904

Author(s): Little, Archibald

51

Note for tourists in the North of China

Year: 1866

Author(s): Dennys, N.B.

52

Notes on sightseeing and shopping in Peking

Year: 1937

Author(s): Ogden, Marcus R.

58

City Guides, and descriptions of Tientsin, Shanghai, Peking, Hangschow, Tsinan, Hongkong, Tsingtao, Canton, Nanking

Year: 1924

59

Zhongguo dian ying shi 中国电影史

Year: 1981

Author(s): Cheng, Jihua 程季华

60

Da shanghai: dong fang haolaiwu, zhongguo dian ying shi ye de jue qi yu fa zhan 大上海:东方好莱坞 中国电影事业的崛起与发展

Year: 1991

Author(s): Bao, Minglian 包明廉

61

Shanghai shi di jia yan jiu 上海市地价研究

Year: 1935

Author(s): Zhang, Hui 张辉

62

Zhonghua min guo zhi shi ci dian 中华民国知识词典

Year: 1992

Author(s): He, Benfang 何本方

63

Glimpses of the East 1926-1927

Year: 1926

Author(s): Kawata, T.

65

Shanghai Tong Shi 上海通史 - Dao Lun 导论

Year: 1999

Author(s): Xiong, Yuezhi 熊月之

66

The New Cultural History 新文化史

Year: 1989

Author(s): Hunt, Lynn

74

Shanghai zhi qian zhuang 上海之钱庄

Year: 1929

Author(s): Li, Quanshi 李权实

75

Tong ji biao zhong zhi Shanghai 统计表中之上海

Year: 1932

Author(s): Luo, Zhiru 罗志如

76

The Peiping shopping guide

Year: 1936

Author(s): Peiyang press

77

Beiping zhi nan 北平指南

Year: 1929

78

Peking on parade

Year: 1935

Author(s): Hsiao, San-Tiao

79

Tourists to Peking and its environs

Year: 1897

Author(s): Tientsin press

83

Guide to Peking

Year: 1938

Author(s): Peking Chronicle Press

84

Guide to Peking

Year: 1930

Author(s): The Leader

85

Guide to Peking

Year: 1933

Author(s): Peking Chronicle Press

86

Shanghai tu shu guan guan cang zhong wen bao zhi mu lu 上海图书馆馆藏中文报纸目录

Year: 1982

Author(s): Shanghai tu shu guan 上海图书馆

87

Zhongguo fen sheng xin tu 中国分省新图

Year: 1939

Author(s): Ding, Wenjiang 丁文江 Weng, Wenhao 翁文灏 Zeng, Shiying 曾世英

88

Gu dao jian wen 孤岛见闻

Year: 1939

Author(s): Tao, Juyin 陶菊隐

97

Qing dai ke ju zhi du yan jiu 清代科举制度研究

Year: 1984

Author(s): Wang, Dezhao 王德昭

108

Beiping lu you bian lan 北平旅遊便覽

Year: 1934

Author(s): Bei Ning tie lu guan li ju 北寧鐵路管理局

109

Shanghai te bie shi shi zheng tong ji gai yao zhonghua min guo shi liu nian du 上海特别市市政统计概要中华民国十六年度

Year: 1927

112

Beijing dao you gai kuang 北京導遊概況

Year: 1934

Author(s): Beiping shi zheng fu 北平市政府

113

Jian ming Beiping you lan zhi nan 簡明北平遊覽指南

Year: 1932

Author(s): Jin, Wenhua 金文華

114

Beijing zhi nan 北京指南

Year: 1916

Author(s): Zhonghua tu shu guan bian ji bu 中華圖書館編輯部

115

Xin Beijing 新北京

Year: 1914

Author(s): Peking Chien hui society of compilation

116

Beiping dao you 北平導遊

Year: 1948

Author(s): Zhongguo lu xing she 中國旅行社

117

Shanghai Lin Zhua Xu Ji 上海鳞爪续集

Year: 1935

Author(s): Yu, Muxia 郁慕侠

   
1663 results (1/28 pages)           
filter by Title  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all]