AND
1663 documents
return to data set
   
1663 results (1/28 pages)           
filter by Title  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 

Streets of Shanghai. A history in itself
Year : 1941
Author(s) : Gordon, A. H.

Ba yi san kang zhan shi 八一三抗战史
Year : 1937
Author(s) : Wang, Shuda 王叔達

Ba yi san Song Hu kang zhan 八一三淞沪抗战
Year : 1987
Author(s) : Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi. "Ba yi san Song Hu kang zhan" bian shen zu 中国人民政治协商会议全国委员会文史资料硏究委员会《八一三淞沪抗战》编审组編]

Chinese professionals and the republican state : the rise of professional associations in Shanghai, 1912-1937
Year : 2004
Author(s) : Xu, Xiaoqun

1927-1937 nian de Shanghai : shi zheng quan, di fang xing he xian dai hua 1927-1937 年的上海 : 市政权, 地方性和现代化
Year : 2004
Author(s) : Henriot, Christian 安克强 An Keqiang

Shanghai ji nü 上海妓女
Year : 2004
Author(s) : Henriot, Christian 安克强

Er shi yi nian yi pie 二十一年一瞥
Year : 1925
Author(s) : Li, Pingshu 李平書; Li, Zhongjue 李鍾珏

Wu song jiang 吴淞江
Year : 1935
Author(s) : Wu, Jingshan 吴静山

Shanghai lao gong tong ji (1930-1937) 上海劳工统计 (Labour statistics in Shanghai)
Year : 1938
Author(s) : Guo ji lao gong ju zhong guo fen ju 国际劳工局中国分局编 (International Labor Office, China Branch)

De Pékin à Shanghaï, souvenirs de voyages
Year : 1871
Author(s) : Buissonnet, Eugène

Beiping lu xing zhi nan 北平旅行指南
Year : 1935
Author(s) : Ma, Zhixiang 馬芷庠

Beiping zhi nan 北平指南
Year : 1929
Author(s) : Beiping min she 北平民社

Beijing zhi nan 北平指南
Year : 1929

Zui xin Beijing zhi nan 最新北京旅遊指南
Year : 1939
Author(s) : Qi, Jiaben 齊家本

Zui xin Beiping zhi nan 最新北平指南
Year : 1935
Author(s) : Tian, Yunjin 田蕴瑾

Xin Beijing zhi nan 新北京指南
Year : 1914
Author(s) : Xie hua bian ji she 擷華編輯社

Shi yong Beijing zhi nan 實用北京指南
Year : 1920
Author(s) : Xu, Ke 徐柯

Beiping dao you gai kuang 北平導遊概況
Year : 1934
Author(s) : Beiping shi zheng fu 北平市政府

Beijing shi gong shang ye zhi nan 北京市工商業指南
Year : 1939
Author(s) : Zheng feng jing ji she 正風經濟社

Beiping ming sheng you lan zhi nan 北平名勝遊覽指南
Year : 1948
Author(s) : Ma, Yongxin 馬勇新

Jing Feng tie lu lu xing zhi nan 京奉鐵路旅行指南
Year : 1910
Author(s) : Jing Feng tie lu guan li ju 京奉鐵路管理局編

Jing Han tie lu lü xing zhi nan 京漢鐵路旅行指南
Year : 1933
Author(s) : Jing Han tie lu che wu chu bian ji ke 京漢鐵路旅行指南

Beiping ming sheng you lan di tu 北平名勝遊覽地圖
Year : 1948
Author(s) : Shao,Yuechong 邵越崇

Beiping you lan qu jian she ji hua 北平遊覽區建設計劃
Year : 1934
Author(s) : Beiping shi zheng fu 北平市政府

A map and history of Peiping
Year : 1936
Author(s) : Dorn, Frank

Guide to Peiping and its environs
Year : 1946

Guide to Peking and Neighbourhood
Year : 1909
Author(s) : Bahlke, Hans

Information for travellers visiting Peking
Year : 1920

Guide to Peking
Year : 1904
Author(s) : Little, Archibald

Note for tourists in the North of China
Year : 1866
Author(s) : Dennys, N.B.

Notes on sightseeing and shopping in Peking
Year : 1937
Author(s) : Ogden, Marcus R.

City Guides, and descriptions of Tientsin, Shanghai, Peking, Hangschow, Tsinan, Hongkong, Tsingtao, Canton, Nanking
Year : 1924

Zhongguo dian ying shi 中国电影史
Year : 1981
Author(s) : Cheng, Jihua 程季华

Da shanghai: dong fang haolaiwu, zhongguo dian ying shi ye de jue qi yu fa zhan 大上海:东方好莱坞 中国电影事业的崛起与发展
Year : 1991
Author(s) : Bao, Minglian 包明廉

Shanghai shi di jia yan jiu 上海市地价研究
Year : 1935
Author(s) : Zhang, Hui 张辉

Zhonghua min guo zhi shi ci dian 中华民国知识词典
Year : 1992
Author(s) : He, Benfang 何本方

Glimpses of the East 1926-1927
Year : 1926
Author(s) : Kawata, T.

Shanghai Tong Shi 上海通史 - Dao Lun 导论
Year : 1999
Author(s) : Xiong, Yuezhi 熊月之

The New Cultural History 新文化史
Year : 1989
Author(s) : Hunt, Lynn

Shanghai zhi qian zhuang 上海之钱庄
Year : 1929
Author(s) : Li, Quanshi 李权实

Tong ji biao zhong zhi Shanghai 统计表中之上海
Year : 1932
Author(s) : Luo, Zhiru 罗志如

The Peiping shopping guide
Year : 1936
Author(s) : Peiyang press

Beiping zhi nan 北平指南
Year : 1929

Peking on parade
Year : 1935
Author(s) : Hsiao, San-Tiao

Tourists to Peking and its environs
Year : 1897
Author(s) : Tientsin press

Guide to Peking
Year : 1938
Author(s) : Peking Chronicle Press

Guide to Peking
Year : 1930
Author(s) : The Leader

Guide to Peking
Year : 1933
Author(s) : Peking Chronicle Press

Shanghai tu shu guan guan cang zhong wen bao zhi mu lu 上海图书馆馆藏中文报纸目录
Year : 1982
Author(s) : Shanghai tu shu guan 上海图书馆

Zhongguo fen sheng xin tu 中国分省新图
Year : 1939
Author(s) : Ding, Wenjiang 丁文江 Weng, Wenhao 翁文灏 Zeng, Shiying 曾世英

Gu dao jian wen 孤岛见闻
Year : 1939
Author(s) : Tao, Juyin 陶菊隐

Qing dai ke ju zhi du yan jiu 清代科举制度研究
Year : 1984
Author(s) : Wang, Dezhao 王德昭

Beiping lu you bian lan 北平旅遊便覽
Year : 1934
Author(s) : Bei Ning tie lu guan li ju 北寧鐵路管理局

Shanghai te bie shi shi zheng tong ji gai yao zhonghua min guo shi liu nian du 上海特别市市政统计概要中华民国十六年度
Year : 1927

Beijing dao you gai kuang 北京導遊概況
Year : 1934
Author(s) : Beiping shi zheng fu 北平市政府

Jian ming Beiping you lan zhi nan 簡明北平遊覽指南
Year : 1932
Author(s) : Jin, Wenhua 金文華

Beijing zhi nan 北京指南
Year : 1916
Author(s) : Zhonghua tu shu guan bian ji bu 中華圖書館編輯部

Xin Beijing 新北京
Year : 1914
Author(s) : Peking Chien hui society of compilation

Beiping dao you 北平導遊
Year : 1948
Author(s) : Zhongguo lu xing she 中國旅行社

Shanghai Lin Zhua Xu Ji 上海鳞爪续集
Year : 1935
Author(s) : Yu, Muxia 郁慕侠

   
1663 results (1/28 pages)           
filter by Title  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all]