AND
34 documents
return to data set
   
34 results (1/1 page)          
filter by Title  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 
Title Year Author(s) Abstract 
De Pékin à Shanghaï, souvenirs de voyages1871Buissonnet, Eugène
Da shanghai: dong fang haolaiwu, zhongguo dian ying shi ye de jue qi yu fa zhan 大上海:东方好莱坞 中国电影事业的崛起与发展1991Bao, Minglian 包明廉
Dou zheng shi ba nian 斗争十八年1967Sima, Lu 司马璐
Dian shi zhai hua bao quan ji 點石齋畫報全集1910
Da Qing Bei guan 大清北觀
Dai pan si zhong ji lue 戴槃四種紀略
Da Yuan tong zhi tiao ge 大元通志條格
De yi lu 得一錄1885
Dong bei wen xian ling shi, xin shi congkan 東北文獻零拾,心史叢刊
Dong san sheng Han E jiao jie dao li biao, Heilongjiang tong zhi gang yao, Heilongjiang yu tu shuo 東三省韓俄交界道裡裱,黑龍江通志綱要,黑龍江與圖說
Dian nan za zhi 滇南雜誌
Dong hua lu 東華錄Jiang, Liangqi 蔣良騏(清)
Dao Xian Tongguang ming ren shou zha 道咸同光名人手札 1966Shen, Yunlong 沈雲龍 主編;
Dong fang bing shi ji lue 東方兵事紀略1967Shen, Yunlong 沈雲龍;Yao, Xiguang 姚錫光
Ding yi Zhen chuan jun fan ji lu 丁已滇川軍閥記錄1967Shen, Yunlong 沈雲龍 主編
Ding Wencheng (Bao Zhen) yi ji 丁文誠公(寶楨)遺集1967Shen, Yunlong 沈雲龍 主編; Luo, Wenbin 羅文彬
Di zhi yun dong shi mo ji 帝制運動始末記1967Shen, Yunlong 沈雲龍 主編
Du Zhi tang cong gao 獨志堂叢稿Shen, Yunlong 沈雲龍 主編; Zhang, Qihuang 張其煌
Dong san sheng jiao she ji yao 東三省交涉輯要Liu, Ruilin 劉瑞霖
Da shanghai zhi nan 大上海指南1947Wang, Changnian 王 昌年
Developing China : land, politics and social conditions2009Lin, George, C.S.
Dian shi zhai hua bao 點石齋畫報 [Part I] 1884

The Dianshizhai huabao 點石齋畫報 "Illustrated Lithographer" was an illustrated magazine that achieved great

...
Dian shi zhai hua bao 點石齋畫報 [Part II] 1884

The Dianshizhai huabao 點石齋畫報 "Illustrated Lithographer" was an illustrated magazine that achieved great

...
Dang dai dang guo ming ren jiang yan ji 當代黨國名人講演集1969Jun shi xin wen she 軍事新聞社
Dang dai ming ren xin yan jiang ji 當代名人新演講集1969Lu, Xiang 陸翔
Da Shanghai di yi ri 大上海的一日1938Luo, Binji 駱賓基
Da shanghai zhi nan 大上海指南1947Wang, Changnian 王昌年
Da Shanghai di yi ri 大上海的一日1938Luo, Binji 駱賓基
Dai shanhai toshi kensetsu keikaku 大上海都市建設計畫 1940Kōain Seimubu 興亞院政務部
Da zhong hua za zhi 大中華雜誌 (1-2)1969Liang,Qichao 梁啟超 主編
Da zhong hua za zhi 大中華雜誌 (3-4)1969Liang,Qichao 梁啟超 主編
Di guo zhu yi dui Zhongguo gong kuang shi ye de qin lüe he long duan 帝国主义对中国工矿事业的侵略和垄断1957Chen, Zhen 陈真;Yao, Luo 姚洛
Da shu ju shi dai de li shi yan jiu : guan yu da shu ju hua yu dang dai li shi yan jiu de zhong yao cheng guo 大数据时代的历史研究 : 关于大数据化与当代历史研究的重要成果 Historical studies with big data2018Shu, Jian (ed.) 舒健
Directory of the Chinese Students in the United States of America 1911-19121911Chinese Students' Alliance in the United States of America
   
34 results (1/1 page)          
filter by Title  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all]