7 documents
return to data set
   
7 results (1/1 page)          
filter by Title  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 
Title Year Author Language Abstract 
Zhongguo jin dai shi zi liao hui bian 中国近代史资料汇编 - Jiao wu jiao an dang I 教务教案檔(一)1974Zhang, Guiyong 张贵永Chinese
Zhongguo jin dai shi zi liao hui bian 中国近代史资料汇编 - Jiao wu jiao an dang II 教务教案檔(二)1974Zhang, Guiyong 张贵永Chinese
Zhongguo jin dai shi zi liao hui bian 中国近代史资料汇编 - Jiao wu jiao an dang III 教务教案檔(三)1974Zhang, Guiyong 张贵永Chinese
Zhongguo jin dai shi zi liao hui bian 中国近代史资料汇编 - Jiao wu jiao an dang IV 教务教案檔(四)1974Zhang, Guiyong 张贵永Chinese
Zhongguo jin dai shi zi liao hui bian 中国近代史资料汇编 - Jiao wu jiao an dang V 教务教案檔(五)1974Zhang, Guiyong 张贵永
Zhongguo jin dai shi zi liao hui bian 中国近代史资料汇编 - Jiao wu jiao an dang VI 教务教案檔(六)1974Zhang, Guiyong 张贵永
Zhongguo jin dai shi zi liao hui bian 中国近代史资料汇编 - Jiao wu jiao an dang VII 教务教案檔(七)1974Zhang, Guiyong 张贵永Chinese
   
7 results (1/1 page)          
filter by Title  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all]