121 documents
return to data set
   
121 results (1/3 pages)     123       
ID Title Year of release Director Duration Language 
215鸦片战争 - The opium war - Ya pian zhan zheng1997Xie Jin 谢晋153'Chinese
74三毛从军记 - San Mao joings the army - San mao cong jun ji 1992Zhang Jianya 张建亚90'Chinese
138大阅兵 - The big parade - Da yue bing1985Chen Kaige 陈凯歌 103'Chinese
225于无声处 - In the silence - Yu wu sheng chu1979鲁韧 Lu Ren90'Chinese
158两个小八路 - Two Little Soldiers of the Eighth Route Army - Liang ge xiao ba lu1978Zhu Wenshun 朱文顺95'Chinese
72八百壮士 - Eight hundred Hheroes - Ba bai zhuang shi1975Ding Shanxi 丁善玺113'Chinese
182三进山城 - An express train - San jin shan cheng1965Zhang Fengxiang 张凤翔88'Chinese
203舞台姐妹 - Stage sisters - Wu tai jie mei 1964Xie Jin 谢晋112'Chinese
221英雄儿女 - Heroic sons and daughters - Ying xiong er nu1964Wu Zhaodi 武兆堤110'Chinese
191桃花扇 - The peach blossom fan - Tao hua shan1963Sun Jing 孙靖114'Chinese
188大李小李和老李 - Big Li, Young Li and Old Li - Da li xiao li he lao li1962Xie Jin 谢晋82’Chinese
149枯木逢春 - Spring comes to the withered tree - Ku mu feng chun1961Zheng Junli 郑君里95'Chinese
109今天我休息 — It's my day off — Jin tian wo xiu xi1959Lu Ren 鲁韧 87'Chinese
127宝莲灯 - Magic lamp - Bao lian deng1959Ye Ming 叶明 79'Chinese
160林则徐 - The Opium Wars - Lin ze xu1959Zheng Junli 郑君里;Ceng Fan 岑范100'Chinese
170聂耳 - Nie Er - Nie Er1959Zheng Junli 郑君里118'Chinese
174青春之歌 - Song of youth - Qing chun zhi ge1959Cui Wei 崔嵬;Chen Huaikai 陈怀恺157'Chinese
201我们村里的年轻人 — Young people in Our Village - Wo men cun li de nian qing ren1959Su Li 苏里101'Chinese
202五朵金花 - Five golden flowers - Wu duo jin hua1959Wang Jiayi 王家乙96'Chinese
157家 - Family - Jia1957Chen Xihe 陈西禾;Ye Ming 叶明201'Chinese
195啼笑因缘 - Fate in tears and laughter - Ti xiao yin yuan1957Li Chenfeng 李晨风118‘Unknown
214羊城暗哨 - Secret guard in Canton - Yang cheng an shao1957Lu Jue 卢珏96'Chinese
80祝福 — New year's sacrifice — Zhu fu1956Sang Hu 桑弧 100'Chinese
200为了和平 - For peace - Wei le he ping1956Huang Zuolin 黄佐临105'Chinese
139董存瑞 - Dong Cunrui - Dong cun rui1955Guo Wei 郭维 100'Chinese
143方珍珠 - Fang Zhenzhu - Fang zhen zhu1952Xu Changlin 徐昌霖96'Chinese
162龙须沟 - Dragon beard ditch - Long xu gou1952Xian Qun 冼群107'Chinese
204武训传 - The life of Wuxun - Wu xun zhuan1952Sun Yu 孙瑜208'Chinese
159两家春 - Two families- Liang jia chun1951Zhai Baiyin 翟白音;Xu Bingduo 许秉铎87'Chinese
126白毛女 - The white-haired girl - Bai mao nü1950Wang Bin 王滨; Shui Hua 水华 130'Chinese
146腐蚀 - Erosion - Fu shi1950Huang Zuolin 黄佐临146'Chinese
178人民的巨掌 - Inescapable - Ren min de ju zhang1950Chen Liting 陈鲤庭80'Chinese
186思想问题 - Ideological Problems - Si xiang wen ti1950Huang Zuolin 黄佐临;Dint Li 丁力;Luo Yizhi 罗毅之;Ye Ming 叶明;Lu Ren 鲁韧113'Chinese
189太平春 - Spring of Peace - Tai ping chun1950Sang Hu 桑弧88'Chinese
113恋爱之道 — Way to love — Lian ai zhi dao 1949Ouyang Yuqian 欧阳予倩 105'Chinese
129表 - The watch - Biao1949Huang Zuolin 黄佐临 104'Chinese
142二百五小传 - A biography of a fool - Er bai wu xiao zhuan1949Zheng Xiaoqiu 郑小秋91'Chinese
145风雨江南 - The special marriage - Feng yu jiang nan1949Zhang Min 章泯103'Chinese
161丽人行 - Three women - Li ren xing1949Chen Liting - 陈鲤庭102'Chinese
205乌鸦与麻雀- Crows and sparrows - Wu ya yu ma que1949Zheng Junli 郑君里106‘Chinese
271Wanderings of Three Hairs the Orphan - 三毛流浪記 - San mao liu lang ji1949 Zhao Ming 趙明 and Yan Gong 嚴恭70‘Chinese
213希望在人间 - Hope in the world - Xi wang zai ren jian1949Shen Fu 沈浮109'Chinese
184生死恨 - Remorse at death - Sheng si hen1948Fei Mu 费穆60'Chinese
198万家灯火 - Myriads of Lights - Wan jia deng huo1948Shen Fu 沈浮115'Chinese
207相思债 - Debt Of Lovesickness - Xiang si zhai1948Hu Xinling 胡心灵102'Chinese
208小城之春 - Spring in a small town - Xiao cheng zhi chun1948Fei Mu 费穆93'Chinese
216遥远的爱 - Remote love - Yao yuan de ai1948Chen Liting 陈鲤庭120'Chinese
108乘龙快婿 — Ideal son-in-law — Cheng long kuai xu1947Zhang Juxiang 张骏祥 81'Chinese
111各有千秋 — You're Smart in One Way, I in Another — Ge you qian qiu1947Zhu Shilin 朱石麟86'Chinese
112还乡日记 — Diary About Returning To The Native — Huan xiang ri ji1947Zhang Junxiang 张骏祥 112'Chinese
115太太万岁— Long live the missus — Tai tai wan sui1947Sang Hu 桑弧 107'Chinese
128八千里路云和月 - Eight thousand li of cloud and moon - Ba qian li lu yun he yue1947Shi Dongshan 史东山 124'Chinese
131不了情 - Lingering passion - Bu liao qing1947Sang Hu 桑弧 92'Chinese
132长相思 - An all-consuming Love - Chang xiang si1947He Zhaozhang 何兆璋 80'Chinese
152花外流莺 - Orioles Banished from the Flowers - Hua wai liuying1947Fang Peilin 方沛霖84'Chinese
165莫负青春 - Waste Not Our Youth - Mo fu qing chun1947Wu Zuguang 吴祖光82'Chinese
168母与子 - Mother and son - Mu yu zi1947Li Pingqian 李萍倩100'Chinese
187松花江上 - Along the Sungari River - Song hua jiang shang1947Jin Shan 金山112'Chinese
193天堂春梦 - Dream in paradise - Tian tang chun meng1947Tang Xiaodan 汤晓丹125'Chinese
218夜店 — Night inn - Ye dian1947Huang Zuolin 黄佐临112'Chinese
   
121 results (1/3 pages)     123       

 

                                 

©2022 IrAsia / Huma-Num, All Rights Reserved
Web Developer: Gérald Foliot – Web Design: Feng Yi (馮藝)
Site hosting : TGIR Huma-Num

Last update: Monday 12 February 2024 (16:23) +
Page rendering in 0.035s