121 documents
return to data set
   
121 results (1/3 pages)     123       
ID Title Year of release Director Duration Language 
195啼笑因缘 - Fate in tears and laughter - Ti xiao yin yuan1957Li Chenfeng 李晨风118‘Unknown
15雪中孤雏 - An orphan - Xue zhong gu chu1929Zhang Huimin 张惠民75'Silent
16天明 - Daybreak - Tian ming1933Sun Yu 孙瑜96'Silent
107儿子英雄 - Poor daddy - Er Zi Ying Xiong1929Yang Xiaozhong 杨小仲 71'Silent
110劳工之爱情 — Labour's love — Lao gong zhi ai qing1922Zhang Shichuan 张石川 22'Silent
141恶邻 - Greedy Neighbours - E lin1933Ren Pengnian 任彭年41'Silent
148国风 - National Customs - Guo feng1935Luo Mingyou 罗明佑;Zhu Shilin 朱石麟88'Silent
154火山情血 - Revenge bythe volcano - Huo shan qing xue1932Sun Yu 孙瑜95’Silent
167母性之光 - Motherly love - Mu xing zhi guang1933Bu Wancang 卜万仓92'Silent
169南国之春 - Southern Spring - Nan guo zhi chun1933Cai Chusheng 蔡楚生78'Silent
175情海重吻 - Kisses Once - Qing hai chong wen1928Xie Yunqing 谢云卿60'Silent
185神女 - The Goddess - Shen nu1934Wu Yonggang 吴永刚76'Silent
190桃花泣血记 - The peach girl - Tao hua qi xue ji1931Bu Wancang 卜万仓88‘Silent
192天伦 - Filial Piety - Tian lun1935Fei Mu 费穆65'Silent
196体育皇后 - Queen of sports - Ti yu huang hou1934Sun Yu 孙瑜85'Silent
209小玩意 - The little toys - Xiao wan yi1932Sun Yu 孙瑜103'Silent
211新女性 - New women - Xin nu xing1935Cai Chusheng 蔡楚生106'Silent
212西厢记 - Romance of west chamber - Xi xiang ji1927Hou Yao 侯曜;Li Minwei 黎民伟42Silent
219野玫瑰 - Wild rose - Ye mei gui1932Sun Yu 孙瑜70'Silent
220一剪梅 - A spray of plum blossoms - Yi jian mei1931Bu Wancang 卜万仓100'Silent
222银汉双星 - Two stars of the milky way - Yin han shuang xing1931Shi Dongshan 史东山79'Silent
227脂粉市场 — The market of beauty - Zhi fen shi chang1933Zhang Shichuan 张石川80'Silent
13马路天使 - Street angel - Ma lu tian shi1937Yuan Muzhi 袁牧之87'Chinese
14都市风光 - Scenes of city life - Du shi feng guang1935Yuan Muzhi 袁牧之92'Chinese
72八百壮士 - Eight hundred Hheroes - Ba bai zhuang shi1975Ding Shanxi 丁善玺113'Chinese
74三毛从军记 - San Mao joings the army - San mao cong jun ji 1992Zhang Jianya 张建亚90'Chinese
80祝福 — New year's sacrifice — Zhu fu1956Sang Hu 桑弧 100'Chinese
108乘龙快婿 — Ideal son-in-law — Cheng long kuai xu1947Zhang Juxiang 张骏祥 81'Chinese
109今天我休息 — It's my day off — Jin tian wo xiu xi1959Lu Ren 鲁韧 87'Chinese
111各有千秋 — You're Smart in One Way, I in Another — Ge you qian qiu1947Zhu Shilin 朱石麟86'Chinese
112还乡日记 — Diary About Returning To The Native — Huan xiang ri ji1947Zhang Junxiang 张骏祥 112'Chinese
113恋爱之道 — Way to love — Lian ai zhi dao 1949Ouyang Yuqian 欧阳予倩 105'Chinese
114十字街头 — Crossroads — Shi zi jie tou1937Shen Xiling 沈西苓 110'Chinese
115太太万岁— Long live the missus — Tai tai wan sui1947Sang Hu 桑弧 107'Chinese
126白毛女 - The white-haired girl - Bai mao nü1950Wang Bin 王滨; Shui Hua 水华 130'Chinese
127宝莲灯 - Magic lamp - Bao lian deng1959Ye Ming 叶明 79'Chinese
128八千里路云和月 - Eight thousand li of cloud and moon - Ba qian li lu yun he yue1947Shi Dongshan 史东山 124'Chinese
129表 - The watch - Biao1949Huang Zuolin 黄佐临 104'Chinese
131不了情 - Lingering passion - Bu liao qing1947Sang Hu 桑弧 92'Chinese
132长相思 - An all-consuming Love - Chang xiang si1947He Zhaozhang 何兆璋 80'Chinese
133船家女 - Boatman's daughter - Chuan jia nü1935Shen Xiling 沈西苓 101'Chinese
134春 - Spring - Chun1942Yang Xiaozhong 杨小仲 105'Chinese
135春蚕 - Spring silkworms - Chun can1933Cheng Bugao 程步高 94'Chinese
136慈母曲 - Mother's song - Ci mu qu1937Zhu Shilin 朱石麟 112'Chinese
137大路 - The Great road - Da Lu1934Sun Yu 孙瑜 103'Chinese
138大阅兵 - The big parade - Da yue bing1985Chen Kaige 陈凯歌 103'Chinese
139董存瑞 - Dong Cunrui - Dong cun rui1955Guo Wei 郭维 100'Chinese
142二百五小传 - A biography of a fool - Er bai wu xiao zhuan1949Zheng Xiaoqiu 郑小秋91'Chinese
143方珍珠 - Fang Zhenzhu - Fang zhen zhu1952Xu Changlin 徐昌霖96'Chinese
144风云儿女 - Children of troubled time - Feng yun er nü1935Xu Xingzhi 许幸之89'Chinese
145风雨江南 - The special marriage - Feng yu jiang nan1949Zhang Min 章泯103'Chinese
146腐蚀 - Erosion - Fu shi1950Huang Zuolin 黄佐临146'Chinese
147孤岛天堂- Orphan island paradise - Gu dao tian tang1939Cai Chusheng 蔡楚生92'Chinese
149枯木逢春 - Spring comes to the withered tree - Ku mu feng chun1961Zheng Junli 郑君里95'Chinese
151红楼梦 - Dreams of the red mansions -Hong lou meng1945Bu wancang 卜万仓124'Chinese
152花外流莺 - Orioles Banished from the Flowers - Hua wai liuying1947Fang Peilin 方沛霖84'Chinese
153混江龙李俊 - Li Jun, a hero in the river - Hun jiang long Li Jun1940Wang Yuanlong 王元龙89'Chinese
155浪淘沙 - The desert island - Lang tao sha1936Wu Yonggang 吴永刚68'Chinese
157家 - Family - Jia1957Chen Xihe 陈西禾;Ye Ming 叶明201'Chinese
158两个小八路 - Two Little Soldiers of the Eighth Route Army - Liang ge xiao ba lu1978Zhu Wenshun 朱文顺95'Chinese
   
121 results (1/3 pages)     123       

 

                                 

©2022 IrAsia / Huma-Num, All Rights Reserved
Web Developer: Gérald Foliot – Web Design: Feng Yi (馮藝)
Site hosting : TGIR Huma-Num

Last update: Monday 12 February 2024 (16:23) +
Page rendering in 0.031s