121 documents
return to data set
   
121 results (1/3 pages)     123       
ID Title Year of release Director Duration Language 
73上海陸戦隊 - Shanhai rikusentai1939Hisatora Kumagai 熊谷久虎93'Japanese
13马路天使 - Street angel - Ma lu tian shi1937Yuan Muzhi 袁牧之87'Chinese
14都市风光 - Scenes of city life - Du shi feng guang1935Yuan Muzhi 袁牧之92'Chinese
72八百壮士 - Eight hundred Hheroes - Ba bai zhuang shi1975Ding Shanxi 丁善玺113'Chinese
74三毛从军记 - San Mao joings the army - San mao cong jun ji 1992Zhang Jianya 张建亚90'Chinese
80祝福 — New year's sacrifice — Zhu fu1956Sang Hu 桑弧 100'Chinese
108乘龙快婿 — Ideal son-in-law — Cheng long kuai xu1947Zhang Juxiang 张骏祥 81'Chinese
109今天我休息 — It's my day off — Jin tian wo xiu xi1959Lu Ren 鲁韧 87'Chinese
111各有千秋 — You're Smart in One Way, I in Another — Ge you qian qiu1947Zhu Shilin 朱石麟86'Chinese
112还乡日记 — Diary About Returning To The Native — Huan xiang ri ji1947Zhang Junxiang 张骏祥 112'Chinese
113恋爱之道 — Way to love — Lian ai zhi dao 1949Ouyang Yuqian 欧阳予倩 105'Chinese
114十字街头 — Crossroads — Shi zi jie tou1937Shen Xiling 沈西苓 110'Chinese
115太太万岁— Long live the missus — Tai tai wan sui1947Sang Hu 桑弧 107'Chinese
126白毛女 - The white-haired girl - Bai mao nü1950Wang Bin 王滨; Shui Hua 水华 130'Chinese
127宝莲灯 - Magic lamp - Bao lian deng1959Ye Ming 叶明 79'Chinese
128八千里路云和月 - Eight thousand li of cloud and moon - Ba qian li lu yun he yue1947Shi Dongshan 史东山 124'Chinese
129表 - The watch - Biao1949Huang Zuolin 黄佐临 104'Chinese
131不了情 - Lingering passion - Bu liao qing1947Sang Hu 桑弧 92'Chinese
132长相思 - An all-consuming Love - Chang xiang si1947He Zhaozhang 何兆璋 80'Chinese
133船家女 - Boatman's daughter - Chuan jia nü1935Shen Xiling 沈西苓 101'Chinese
134春 - Spring - Chun1942Yang Xiaozhong 杨小仲 105'Chinese
135春蚕 - Spring silkworms - Chun can1933Cheng Bugao 程步高 94'Chinese
136慈母曲 - Mother's song - Ci mu qu1937Zhu Shilin 朱石麟 112'Chinese
137大路 - The Great road - Da Lu1934Sun Yu 孙瑜 103'Chinese
138大阅兵 - The big parade - Da yue bing1985Chen Kaige 陈凯歌 103'Chinese
139董存瑞 - Dong Cunrui - Dong cun rui1955Guo Wei 郭维 100'Chinese
142二百五小传 - A biography of a fool - Er bai wu xiao zhuan1949Zheng Xiaoqiu 郑小秋91'Chinese
143方珍珠 - Fang Zhenzhu - Fang zhen zhu1952Xu Changlin 徐昌霖96'Chinese
144风云儿女 - Children of troubled time - Feng yun er nü1935Xu Xingzhi 许幸之89'Chinese
145风雨江南 - The special marriage - Feng yu jiang nan1949Zhang Min 章泯103'Chinese
146腐蚀 - Erosion - Fu shi1950Huang Zuolin 黄佐临146'Chinese
147孤岛天堂- Orphan island paradise - Gu dao tian tang1939Cai Chusheng 蔡楚生92'Chinese
149枯木逢春 - Spring comes to the withered tree - Ku mu feng chun1961Zheng Junli 郑君里95'Chinese
151红楼梦 - Dreams of the red mansions -Hong lou meng1945Bu wancang 卜万仓124'Chinese
152花外流莺 - Orioles Banished from the Flowers - Hua wai liuying1947Fang Peilin 方沛霖84'Chinese
153混江龙李俊 - Li Jun, a hero in the river - Hun jiang long Li Jun1940Wang Yuanlong 王元龙89'Chinese
155浪淘沙 - The desert island - Lang tao sha1936Wu Yonggang 吴永刚68'Chinese
157家 - Family - Jia1957Chen Xihe 陈西禾;Ye Ming 叶明201'Chinese
158两个小八路 - Two Little Soldiers of the Eighth Route Army - Liang ge xiao ba lu1978Zhu Wenshun 朱文顺95'Chinese
159两家春 - Two families- Liang jia chun1951Zhai Baiyin 翟白音;Xu Bingduo 许秉铎87'Chinese
160林则徐 - The Opium Wars - Lin ze xu1959Zheng Junli 郑君里;Ceng Fan 岑范100'Chinese
161丽人行 - Three women - Li ren xing1949Chen Liting - 陈鲤庭102'Chinese
162龙须沟 - Dragon beard ditch - Long xu gou1952Xian Qun 冼群107'Chinese
163明末遗恨 - Eternal regret of Dynasty Ming - Ming mo yi hen1936Zhang Shankun 张善琨93‘Chinese
164摩登女性 - Modern woman - Mo deng nu xing1945Tu Guangqi 屠光启68'Chinese
165莫负青春 - Waste Not Our Youth - Mo fu qing chun1947Wu Zuguang 吴祖光82'Chinese
166木兰从军 — Mulan joins the army - Mu lan cong jun1939Bu Wancang 卜万仓89'Chinese
168母与子 - Mother and son - Mu yu zi1947Li Pingqian 李萍倩100'Chinese
170聂耳 - Nie Er - Nie Er1959Zheng Junli 郑君里118'Chinese
171宁武关 - Ningwu guan - Ning wu guan1941Bu Wancang 卜万仓25'Chinese
172前台与后台 - The front and the back of the stage - Qian tai yu hou tai1937Zhou Yihua 周翼华27'Chinese
173女儿经 - Bible for girls - Nu er jing1934Zhang Shichuan 张石川;Li Pingqian 李萍倩;程步高 Cheng Bugao;Shen Xiling 沈西苓;Yao Sufeng姚苏凤;Zheng Zhengqiu 郑正秋;Xu Xinfu 徐欣夫;Chen Kengran 陈铿然;Wu Cun 吴村163'Chinese
174青春之歌 - Song of youth - Qing chun zhi ge1959Cui Wei 崔嵬;Chen Huaikai 陈怀恺157'Chinese
176青年进行曲 - The marching of youth - Qing nian jin xing qu1937Shi Dongshan 史东山104'Chinese
177秋海棠 - Begonia - Qiu hai tang1943Maxu Weiang 马徐维邦202'Chinese
178人民的巨掌 - Inescapable - Ren min de ju zhang1950Chen Liting 陈鲤庭80'Chinese
179日出 - Sunrise - Ri chu1938Yue Feng 岳枫95'Chinese
180如此繁华 - Extravaganza - Ru ci fan hua1937Ouyang Yuqian欧阳予倩103'Chinese
181塞上风云 - Storm on the border - Sai shang feng yun1940Ying Yunwei 应云为90'Chinese
182三进山城 - An express train - San jin shan cheng1965Zhang Fengxiang 张凤翔88'Chinese
   
121 results (1/3 pages)     123       

 

                                 

©2022 IrAsia / Huma-Num, All Rights Reserved
Web Developer: Gérald Foliot – Web Design: Feng Yi (馮藝)
Site hosting : TGIR Huma-Num

Last update: Monday 12 February 2024 (16:23) +
Page rendering in 0.029s