AND
51 documents
return to data set
   
51 results (1/1 page)          
filter by Title  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 
Title Year Author(s) Abstract 
Hu you za ji 沪游杂记1989Ge, Yuanxu 葛元煦
How Chinese families live in Peiping1933Gamble, Sidney David
He yun shi hua 和运史话1943
Histoire de la Mission du Kiang-nan Tome I - Jusqu'à l'établissement d'un vicaire apostolique jésuite (1840-1856)1914De la Servière, J.
Histoire de la Mission du Kiang-nan Tome II - Mgr Borgniet (1856-1862) Mgr Languillat (1864-1878)1914De la Servière, J.
Histoire de la Concession française de Shanghai1899Fauvel, A.-A.
Histoire de la concession française de Changhai1929Maybon, Charles B; Fredet, Jean
Hu cheng bei kao 滬城備考1878Chu Hua 褚華
Huang chao zheng dian 皇朝正典
Hui yi guo min dang zheng fu zi yuan wei yuan hui 回忆国民党政府资源委员会1988Zhonguo ren min zheng zhi xie shang hui yi quan guo wei yuan hui wen shi zi liao wei yuan hui中国人民政治协商会议全国委员会文史资料委员会
Hui yi xin hai ge ming 回忆辛亥革命416Zhonguo ren min zheng zhi xie shang hui yi quan guo wei yuan hui wen shi zi liao wei yuan hui中国人民政治协商会议全国委员会文史资料委员会
Huai hai zhan yi qin li ji ( yuan guo min dang jiang ling de hui yi) 淮海战役亲历记(原国民党将领的回忆)1983Zhonguo ren min zheng zhi xie shang hui yi quan guo wei yuan hui wen shi zi liao wei yuan hui 中国人民政治协商会议全国委员会文史资料委员会
Han shu bu zhu 漢書補注Wang, Xianqian 王先謙
Hou han shu ji jie 後漢書集解Wang, Xianqian 王先謙
Hou Han shu San guo zhi bu biao sanshi zhong 後漢書三國志補表三十種Song, Xiongfang 宋熊方
Han shu 漢書Ban, Gu 班固 (漢)
Hou Han shu 后漢書(簡體字本)Song, Fanye 宋范曄(南宋)
He hai Kun lun lu 河海崑崙錄1966Shen, Yunlong 沈雲龍 主編;Pei, Jingfu 裴景福 著
Hu bin bu du lu cong ke 湖濱補讀廬叢刻1966Shen, Yunlong 沈雲龍 主編; Zhong, Guangsheng 鍾廣生 著
Huang Yingbai xian sheng jia zhuan 黄膺白先生家傳1966Shen, Yunlong 沈雲龍 主編; Huang Shen, Yiyu 黃沈亦雲 著
Huai jun ping nian ji 淮軍平捻記1967Shen, Yunlong 沈雲龍; Zhou, Shicheng 周世澄
Heilongjiang wai ji 黑龍江外記1967Shen, Yunlong 沈雲龍; Xi, Qing 西清
Hefei Li shi san shi yi ji 合肥李氏三世遺集1967Shen, Yunlong 沈雲龍 主編; Li, Guojie 李國杰
Hao yan sui bi 蒿菴隨筆1967Shen, Yunlong 沈雲龍 主編;
Huang Keqiang xian sheng zhuan ji 黃克強先生傳記1967Shen, Yunlong 沈雲龍 主編; Liu, Kuiyi 劉揆一
Hu Wenzhong gong (Lin Yi) nian pu 胡文忠公(林翼)年譜1967Shen, Yunlong 沈雲龍 主編; Yan, Shusen 嚴樹森
Hu guo zhi yi dian wen ji lun wen 護國之役電文及論文1967Shen, Yunlong 沈雲龍 主編; Liang, Qichao 梁啟超
He Fei Li Qin ke gong (Han zhang) zheng shu 合肥李勤恪公(瀚章)政書1967Shen, Yunlong 沈雲龍 主編; Li, Jingshe 李經畬
Hu Wenzhong gong (Lin Yi) nian pu 胡文忠公 (林翼) 年譜1967Mei, Yingjie 梅英杰
Homoerotic sensibilities in late imperial China2004Wu, Cuncun
How China works : perspectives on the twentieth-century industrial workplace2006Eyferth, Jan Jacob Karl
Hong Kong, China : learning to belong to a nation2008Mathews, Gordon ; Lui, Tai-lok; Ma, Kit-wai Eric
HIV/AIDS, health, and the media in China : imagined immunity through racialized disease2011Hood, Johanna
Higher education in contemporary China : beyond the expansion2011Morgan, John W.; Wu, Bin
Huang Keqiang xian sheng zhuan ji 黃克強先生傳記1966Liu Kuiyi 劉揆一
Hainan dao lu xing ji 海南島旅行記1969Tian, Shulan 田曙嵐
Hai guan quan yu Min guo qian tu 海關權與民國前途1969Jin, Tiqian 金體乾
Hu zu jie qian hou jing guo gai yao 滬租界前後經過概要1969Wang, Zhenshan 王臻善
Huangpu jun xiao yu guo min ge ming jun 黃埔軍校與國民革命軍1969Lu, Shi 劉峙
HIV/AIDS in China : the economic and social determinants2012Sutherland, Dylan ; Hsu, Jennifer
Hokushin meishō 北清名勝 The views in North China1903Fujii, Hikogorō 藤井彦五郎
Hong Kong : The anthropology of a Chinese metropolis1997Evans, Grant; Tam, Maria (eds.)
History of the Peking summer palaces under the Ch'ing dynasty1934Malone, Carroll Brown
Hai jun da shi ji 海軍大事記1969Chi, Zhong 池仲祜
Hainan kang zhan ji yao 海南抗戰紀要1969
Half a century in China : recollections and observations1911Moule, Arthur Evans
Huanghe bian de Zhongguo 黄河边的中国2000Huang, Jinqing 黄锦清
Hui se Shanghai, 1937-1945-- Zhongguo wen ren de yin tui, fan kang yu he zuo 灰色上海,1937-1945, 中国文人的隐退、反抗与合作2012Fu, Baoshi 傅葆石
Hu jinquan tan dian ying 胡金铨谈电影2011Hu, Jinquan 胡金铨
Hu nan qu di ji tu 沪南区地籍图1933Tu di ju 土地局
Handbook on Japanese military forces, 19441944U.S. War Department
   
51 results (1/1 page)          
filter by Title  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 

 

                                 

©2022 IrAsia / Huma-Num, All Rights Reserved
Web Developer: Gérald Foliot – Web Design: Feng Yi (馮藝)
Site hosting : TGIR Huma-Num

Last update: Tuesday 28 March 2023 (11:01) +
Page rendering in 0.132s