AND
47 documents
return to data set
   
47 results (1/1 page)          
filter by Title  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 
Title Year Author(s) Abstract 
Ba yi san kang zhan shi 八一三抗战史1937Wang, Shuda 王叔達
Ba yi san Song Hu kang zhan 八一三淞沪抗战1987Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi. "Ba yi san Song Hu kang zhan" bian shen zu 中国人民政治协商会议全国委员会文史资料硏究委员会《八一三淞沪抗战》编审组編]
Beiping lu xing zhi nan 北平旅行指南1935Ma, Zhixiang 馬芷庠
Beiping zhi nan 北平指南1929Beiping min she 北平民社
Beijing zhi nan 北平指南1929
Beiping dao you gai kuang 北平導遊概況1934Beiping shi zheng fu 北平市政府
Beijing shi gong shang ye zhi nan 北京市工商業指南1939Zheng feng jing ji she 正風經濟社
Beiping ming sheng you lan zhi nan 北平名勝遊覽指南1948Ma, Yongxin 馬勇新
Beiping ming sheng you lan di tu 北平名勝遊覽地圖1948Shao,Yuechong 邵越崇
Beiping you lan qu jian she ji hua 北平遊覽區建設計劃1934Beiping shi zheng fu 北平市政府
Beiping zhi nan 北平指南1929
Beiping lu you bian lan 北平旅遊便覽1934Bei Ning tie lu guan li ju 北寧鐵路管理局
Beijing dao you gai kuang 北京導遊概況1934Beiping shi zheng fu 北平市政府
Beijing zhi nan 北京指南1916Zhonghua tu shu guan bian ji bu 中華圖書館編輯部
Beiping dao you 北平導遊1948Zhongguo lu xing she 中國旅行社
Beijing bian lan 北京便览 - 11923Yao, Zhuxuan 姚祝萱
Beijing bian lan 北京便览 - 21923Yao, Zhuxuan 姚祝萱
Beijing jian du kao 北京建都考1938Beijing te bie shi gong shu 北京特别市公署本书以为北京建都始于辽太宗会同元年(938年),至民国二十六年(1937年)为北京建都一千年。书中按时间顺序,排列辽、金、元、明、清各代皇帝的庙号、姓名、年号、在位年数,并计算每朝以北京为都城的时间。但此书文字粗略,其结论也值得商榷。
Beijing ming sheng hui tan 北京名勝匯談1912
Beijing de san bai liushi hang 北京的三百六十行1920Zhou, Qiliang 周其亮
Beijing lu you zhi nan 北京旅遊指南1926Jin, Xiaomei 金嘯梅
Beiping shi tong ji lan yao 北平市統計覽要1936Bei ping shi zheng fu mi shu chu di yi ke tong ji gu 北平市政府秘书处第一科统计股编
Bei ping ye hua 北平夜话1936Wei, Gan 味橄
Beiping yi gu 北平一顧1939Tao Kangde 陶亢德
Beiping li shi shang ping min you shang di ji lue 北平历史上平民游赏地纪略1935Jin, Shoushen 金受申
Bu ren za zhi hui bian, chu ji, er ji 不忍雜誌彚編 初集 二集
Bo hai guo zhi chang bian 渤海國志長編1934
Bai Yi zhuan, Dian hai yu heng zhi 百夷傳,滇海虞衡志1500
Bai Qi wen jing 八旗文經1901Yu Sheng [盛昱輯]
Bo shan fang wen ji 柏山房文集2010
Baukunst und Landschaft in China: eine Reise durch zwölf Provinzen1923Boerschmann, Ernst
Bei Song jing fu nian biao 北宋經撫年表, Nan song zhi fu nian biao 南宋制撫年表1984Wu, Tingxie 吳廷燮
Bei yang hai jun zhang cheng 北洋海軍章程1967
Bei yang ren wu shi liao san zhong 北洋人物史料三種1971Jing zhi tu shu guan 競智圖書館
Ba nian kang zhan zhi jing guo 八年抗戰之經過1969He, Yingqin 何應欽
Bei zheng ri ji 北征日記1969Xiang, Shiyuan 項士元
Britain's imperial cornerstone in China : the Chinese maritime customs service, 1854-19492006Brunero, Donna
Beijing jing guan 北京景觀1940Beijing te bie shi gong shu she hui ju guan guang ke 北京特 別市公署社會局觀光科.
Burton Holmes travelogues - Down the Amur1917Holmes, Burton
Bakudan san'yūshi : Manshū shanhai jihen bidanshū 爆弾三勇士 : 満洲上海事変美談集 1932Ikegami, Hiroshi 池上浩
Ba nian kang zhan yu Taiwan guang fu 八年抗戰與台灣光復1969He, Yingqian 何應欽
Building Shanghai: The Story of China's Gateway2013 Edward Denison; Guang Yu Ren
Biographical dictionary of Republican China (1)1967Boorman, Howard L. (Ed.) ; Howard, Richard C ; Cheng, Joseph K H
Biographical dictionary of Republican China (2)1968Boorman, Howard L. (Ed.) ; Howard, Richard C ; Cheng, Joseph K H
Biographical dictionary of Republican China (3)1970Boorman, Howard L. (Ed.) ; Howard, Richard C ; Cheng, Joseph K H
Biographical dictionary of Republican China (4)1971Boorman, Howard L. (Ed.) ; Howard, Richard C ; Cheng, Joseph K H
Beijing shi jie xiang ming cheng lu 北京市街巷名称录1958Bei jing shi gong an ju 北京市公安局编
   
47 results (1/1 page)          
filter by Title  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 

 

                                 

©2022 IrAsia / Huma-Num, All Rights Reserved
Web Developer: Gérald Foliot – Web Design: Feng Yi (馮藝)
Site hosting : TGIR Huma-Num

Last update: Tuesday 28 March 2023 (11:01) +
Page rendering in 0.067s