AND
121 documents
return to data set
   
121 results (1/3 pages)     123       
filter by Title  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 
Title Year Author(s) Abstract 
Zui xin Beijing zhi nan 最新北京旅遊指南1939Qi, Jiaben 齊家本
Zui xin Beiping zhi nan 最新北平指南1935Tian, Yunjin 田蕴瑾
Zhongguo dian ying shi 中国电影史1981Cheng, Jihua 程季华
Zhonghua min guo zhi shi ci dian 中华民国知识词典1992He, Benfang 何本方
Zhongguo fen sheng xin tu 中国分省新图1939Ding, Wenjiang 丁文江 Weng, Wenhao 翁文灏 Zeng, Shiying 曾世英
Zhong hua ren min gong he guo kai guo wen xian 中華人民共和國開國文獻1949
Zhong guo xian dai shi tong ji zi liao xuan bian 中国现代史统计资料选编1985Beijing da xue guo ji zheng zhi xi 北京大学国际政治系
Zhong hua di guo dui wai guan xi shi (di yi juan) 中华帝国对外关系史1963Morse 马士
Zhongguo she hui shi yan jiu gai shu 中国社会史研究概述1988Feng, Erkang 冯尔康
Zhong xi jiao tong shi liao hui bian di yi ce 中西交通史料汇编第一册1977
Zhong xi jiao tong shi liao hui bian di er ce 中西交通史料汇编第二册1977
Zhong xi jiao tong shi liao hui bian di san ce 中西交通史料汇编第三册1977
Zhong xi jiao tong shi liao hui bian di si ce 中西交通史料汇编第四册1977
Zhong xi jiao tong shi liao hui bian di wu ce 中西交通史料汇编第五册1977
Zhong xi jiao tong shi liao hui bian di liu ce 中西交通史料汇编第六册1977
Zhongguo jiao yu shi 中国教育史1936Chen, Dongyuan 陳東原
Zhong guo fu nu sheng huo shi 中國婦女生活史1937Chen, Dongyuan 陳東原
Zhongguo hai guan yu zhong fa zhan zheng 中国海关与中法战争1983Zhongguo jin dai jing ji shi zi liao cong kan bian ji wei yuan hui 中国近代经济资料丛刊编辑委员会
Zhongguo hai guan yu mian zang wen ti 中国海关与缅藏问题1983Zhongguo jin dai jing ji shi zi liao cong kan bian ji wei yuan hui 中国近代经济资料丛刊编辑委员会
Zhongguo hai guan yu zhong pu li si ben cao yue 中国海关与中葡里斯本草约1983Zhongguo jin dai jing ji shi zi liao cong kan bian ji wei yuan hui 中国近代经济资料丛刊编辑委员会
Zhongguo hai guan yu zhong ri zhan zheng 中国海关与中日战争1983Zhongguo jin dai jing ji shi zi liao cong kan bian ji wei yuan hui 中国近代经济资料丛刊编辑委员会
Zhongguo hai guan yu ying de xu jie kuan 中国海关与英德续借款1983Zhongguo jin dai jing ji shi zi liao cong kan bian ji wei yuan hui 中国近代经济资料丛刊编辑委员会
Zhongguo hai guan yu yi he tuan yun dong 中国海关与义和团运动1983Zhongguo jin dai jing ji shi zi liao cong kan bian ji wei yuan hui 中国近代经济资料丛刊编辑委员会
Zhongguo hai guan yu you zheng 中国海关与邮政1983Zhongguo jin dai jing ji shi zi liao cong kan bian ji wei yuan hui 中国近代经济资料丛刊编辑委员会
Zhongguo hai guan yu xin hai ge ming 中国海关与辛亥革命1983Zhongguo jin dai jing ji shi zi liao cong kan bian ji wei yuan hui 中国近代经济资料丛刊编辑委员会
Zhong hua di guo dui wai guan xi shi 中华帝国对外关系史1963Ma,Shi 马士 (Morse)
Zhong guo si xiang chuan tong de xian dai quan shi 中国思想传统的现代诠释1989Yu, Yingshi 余英时
Zhongguo fu nu yun dong wen xian zi liao hui bian (1918-1949) 中國婦女運動文獻資料匯編(1918-1949)1988Zhongguo fu nu guan li gan bu xue yuan 中國婦女管理幹部學院
Zhong yi ji wen lu忠義紀聞錄
Zeng xiu chou kuan shi li tiao kuan 增修籌款事例條款
Zhong hua min guo kai guo shi 中華民國開國史1952Gu, Zhongxiu 谷鍾秀
Zei qing hui zuan 賊情彙纂
Zeng wen zheng gong 曾文正公
Zhang Da Si ma zou gao 張大司馬奏稿
Zhong xing ming chen shi lue 中興名臣事略
Zhen fu shi ye 鎮撫事宜
Zhongguo zhi du shi 中国制度史1985Lv Simian 吕思勉
Zhongguo li shi ji nian biao 中國歷史紀年表1958Wan, Guoding 萬國鼎
Zuo zhuan ji shi ben mo 左傳紀事本末 Gao, Shiqi 高士齊 (清)
Zhou shu 周書Linghu, Defen 令狐德棻 (唐)
Zhi Sou nian pu, Yong yi lu 止叟年譜,永憶錄1966Shen Yunlong 沈雲龍 主編; Han Guojun 韓國鈞 著
Zhou Zhiyan(Xue Yi) xiansheng bie zhuan 周止菴(學熈)先生別傳1966Shen Yunlong 沈雲龍 主編; Zhou Shuzheng 周叔媜 著
Zhonghua min guo shi liao 中華民國史料1966Shen, Yunlong 沈雲龍 主編; Sun Guan 孫矔 著
Zeng Muhan (Qi)xiansheng ri ji xuan 曾幕韓(琦)先生日記選1966Shen, Yunlong 沈雲龍 主編
Zeng Wen Zheng gong nian pu 曾文正公年譜 1966Shen, Yunlong 沈雲龍 主編; Li, Zhechang 黎蔗昌 編
Zhong Fa zhan zheng zi liao 中法戰爭資料1967Shen, Yunlong 沈雲龍 主編; Yi ming ji 佚名輯
Zhong Ri zhan zheng zi liao 中日戰爭資料1967Shen, Yunlong 沈雲龍 主編; Yi ming ji 佚名輯
Zhang gu ling shi 掌故零拾1967Shen, Yunlong 沈雲龍 主編
Zhang Wenxiang gong (Zhi dong) nian pu 張文襄公(之洞)年譜1967Shen, Yunlong 沈雲龍; Hu, Jun 胡鈞 撰
Zhuo zun yuan cong gao 拙尊園叢稿1967Shen, Yunlong 沈雲龍 主編; Li, Zhechang 黎遮昌
Zhuo zun yuan cong gao 拙尊園叢稿1967Shen, Yunlong 沈雲龍 主編; Li, Zhechang 黎遮昌
Zeng zhong gong (guo quan) pi du, nian pu 曾忠襄公(國荃)批牘,年譜1967Shen, Yunlong 沈雲龍 主編; Wang, Dingan 王定安
Zhong xi ji shi 中西紀事1967Shen, Yunlong 沈雲龍 主編; Xia,Xie 夏燮
Zhong xing jiang shuai bie zhuan 中興將帥別傳1967Shen, Yunlong 沈雲龍 主編; Zhu, Kongzhang 朱孔彰
Zhong E jiao she ji 中俄交涉記1967Shen, Yunlong 沈雲龍 主編; Yang, Kai 楊楷
Zhong E jie ji 中俄界記1967Shen, Yunlong 沈雲龍 主編; Zou, Daijun 鄒代鈞
Zhu Jiujiang (Ci Qi) xian sheng ji 朱九江(次琦)先生集1967Shen, Yunlong 沈雲龍 主編; Jian, Chaoliang 簡朝亮
Zuo Wen xiang gong (Zong tang) nian pu 左文襄公(宗棠)年譜 (1-2)1967Shen, Yunlong 沈雲龍 主編; Luo, Zhengjun 羅正鈞
Zhi shi bi ji 止室筆記Chen, Lu 陳籙
Zhongguo gu jin di ming da ci dian 中國古今地名大辭典1931
   
121 results (1/3 pages)     123       
filter by Title  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 

 

                                 

©2022 IrAsia / Huma-Num, All Rights Reserved
Web Developer: Gérald Foliot – Web Design: Feng Yi (馮藝)
Site hosting : TGIR Huma-Num

Last update: Monday 12 February 2024 (16:23) +
Page rendering in 0.041s