AND
101 documents
return to data set
   
101 results (1/2 pages)     12       
filter by Title  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 
Title Year Author(s) Abstract 
Qing dai ke ju zhi du yan jiu 清代科举制度研究1984Wang, Dezhao 王德昭
Qing yi bao quan bian (di yi ji) 清议报全编(第一集)
Qing yi bao quan bian (di er ji) 清议报全编(第二集)
Qing yi bao quan bian (di san ji) 清议报全编(第三集)
Qing yi bao quan bian (di wu ji) 清议报全编(第五集)
Qing yi bao quan bian (di liu ji) 清议报全编(第六集)
Qing yi bao quan bian (fu lu)清议报全编(附录)
Quan zheng yi zhen 券证遗珍 /2007Chen, Cai 陈采
Qi dong lu, Bu te ha zhi lue, Wu Li Ya Su Tai zhi lue 啟東錄 布特哈志略 烏里雅蘇臺志略
Qian ping shu wu chu ji nian ji 遷屏書屋初集年記
Qing ren shuo hui 清人說薈
Qing dai yi wen 清代軼聞
Qing dai wen zi yu dang 清代文字獄檔
Qing shi gao 清史稿 1844-1927. 第一册 目录Zhao, Erxun 趙爾巽 重修
Qing shi gao 清史稿 1844-1927. 第二册 卷一 - 八(紀)Zhao, Erxun 趙爾巽 重修
Qing shi gao 清史稿 1844-1927. 第三册 卷九 - 一六(紀)Zhao Erxun 趙爾巽 重修
Qing shi gao 清史稿 1844-1927. 第四册 卷一七 - 二五(紀)Zhao Erxun 趙爾巽 重修
Qing shi gao 清史稿 1844-1927. 第五册 卷二六 - 三十四(志)Zhao Erxun 趙爾巽 重修
Qing shi gao 清史稿 1844-1927. 第六册 卷三十五 - 四十四(志)Zhao Erxun 趙爾巽 重修
Qing shi gao 清史稿 1844-1927. 第七册 卷四十五 - 五十三(志)Zhao Erxun 趙爾巽 重修
Qing shi gao 清史稿 1844-1927. 第八册 卷五十四 - 六十七(志)Zhao Erxun 趙爾巽 重修
Qing shi gao 清史稿 1844-1927. 第九册 卷六十八 - 八十一(志)Zhao Erxun 趙爾巽 重修
Qing shi gao 清史稿 1844-1927. 第十册 卷八十二 - 九十三(志)Zhao Erxun 趙爾巽 重修
Qing shi gao 清史稿 1844-1927. 第十一册 卷九十四 - 一0五(志)Zhao Erxun 趙爾巽 重修
Qing shi gao 清史稿 1844-1927. 第十二册 卷一0六 - 一一九(志)Zhao Erxun 趙爾巽 重修
Qing shi gao 清史稿 1844-1927. 第十三册 卷一二0 - 一二九(志)Zhao Erxun 趙爾巽 重修
Qing shi gao 清史稿 1844-1927. 第十四册 卷一三0 - 一四一(志)Zhao Erxun 趙爾巽 重修
Qing shi gao 清史稿 1844-1927. 第十五册 卷一四二 - 一四八(志)Zhao Erxun 趙爾巽 重修
Qing shi gao 清史稿 1844-1927. 第十六册 卷一四九 - 一六0(志)Zhao Erxun 趙爾巽 重修
Qing shi gao 清史稿 1844-1927. 第十七册 卷一六一 - 一六二(表)Zhao Erxun 趙爾巽 重修
Qing shi gao 清史稿 1844-1927. 第十八册 卷一六三 - 一六七(表)Zhao Erxun 趙爾巽 重修
Qing shi gao 清史稿 1844-1927. 第十九册 卷一六八 - 一七一(表)Zhao Erxun 趙爾巽 重修
Qing shi gao 清史稿 1844-1927. 第二十册 卷一七二 - 一七三(表Zhao Erxun 趙爾巽 重修
Qing shi gao 清史稿 1844-1927. 第二十一册 卷一七四 - 一七七(表)Zhao Erxun 趙爾巽 重修
Qing shi gao 清史稿 1844-1927. 第二十二册 卷一七八 - 一八四(表)Zhao Erxun 趙爾巽 重修
Qing shi gao 清史稿 1844-1927. 第二十三册 卷一八五 - 一九六(表)Zhao Erxun 趙爾巽 重修
Qing shi gao 清史稿 1844-1927. 第二十四册 卷一九七 - 一九九(表)Zhao Erxun 趙爾巽 重修
Qing shi gao 清史稿 1844-1927. 第二十五册 卷二00 - 二0一(表)Zhao Erxun 趙爾巽 重修
Qing shi gao 清史稿 1844-1927. 第二十六册 卷二0二 - 二0四(表)Zhao Erxun 趙爾巽 重修
Qing shi gao 清史稿 1844-1927. 第二十七册 卷二0五 - 二0八(表)Zhao Erxun 趙爾巽 重修
Qing shi gao 清史稿 1844-1927. 第二十八册 卷二0九 - 二一0(表)Zhao Erxun 趙爾巽 重修
Qing shi gao 清史稿 1844-1927. 第二十九册 卷二一一 - 二一三(表)Zhao Erxun 趙爾巽 重修
Qing shi gao 清史稿 1844-1927. 第三十册 卷二一四 - 二二四(傳)Zhao Erxun 趙爾巽 重修
Qing shi gao 清史稿 1844-1927. 第三十一册 卷二二五 - 二三七(傳)Zhao Erxun 趙爾巽 重修
Qing shi gao 清史稿 1844-1927. 第三十二册 卷二三八 - 二五六(傳)Zhao Erxun 趙爾巽 重修
Qing shi gao 清史稿 1844-1927. 第三十三册 卷二五七 - 二七八(傳)Zhao Erxun 趙爾巽 重修
Qing shi gao 清史稿 1844-1927. 第三十四册 卷二七九 - 三00(傳)Zhao Erxun 趙爾巽 重修
Qing shi gao 清史稿 1844-1927. 第三十五册 卷三0一 - 三一九(傳)Zhao Erxun 趙爾巽 重修
Qing shi gao 清史稿 1844-1927. 第三十六册 卷三二0 - 三三九(傳)Zhao Erxun 趙爾巽 重修
Qing shi gao 清史稿 1844-1927. 第三十七册 卷三四0 - 三六二(傳)Zhao Erxun 趙爾巽 重修
Qing shi gao 清史稿 1844-1927. 第三十八册 卷三六三 - 三九一(傳)Zhao Erxun 趙爾巽 重修
Qing shi gao 清史稿 1844-1927. 第三十九册 卷三九二 - 四一四(傳)Zhao Erxun 趙爾巽 重修
Qing shi gao 清史稿 1844-1927. 第四十册 卷四一五 - 四三五(傳)Zhao Erxun 趙爾巽 重修
Qing shi gao 清史稿 1844-1927. 第四十一册 卷四三六 - 四五七(傳)Zhao Erxun 趙爾巽 重修
Qing shi gao 清史稿 1844-1927. 第四十二册 卷四五八 - 四七五(傳)Zhao Erxun 趙爾巽 重修
Qing shi gao 清史稿 1844-1927. 第四十三册 卷四七六 - 四八三(傳)Zhao Erxun 趙爾巽 重修
Qing shi gao 清史稿 1844-1927. 第四十四册 卷四八四 - 四九一(傳)Zhao Erxun 趙爾巽 重修
Qing shi gao 清史稿 1844-1927. 第四十五册 卷四九二 - 五0一(傳)Zhao Erxun 趙爾巽 重修
Qing shi gao 清史稿 1844-1927. 第四十六册 卷五0二 - 五一一(傳)Zhao Erxun 趙爾巽 重修
Qing shi gao 清史稿 1844-1927. 第四十七册 卷五一二 - 五二二(傳)Zhao Erxun 趙爾巽 重修
   
101 results (1/2 pages)     12       
filter by Title  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 

 

                                 

©2022 IrAsia / Huma-Num, All Rights Reserved
Web Developer: Gérald Foliot – Web Design: Feng Yi (馮藝)
Site hosting : TGIR Huma-Num

Last update: Monday 12 February 2024 (16:23) +
Page rendering in 0.042s