AND
73 documents
return to data set
   
73 results (1/2 pages)     12       
filter by Title  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 
Title Year Author(s) Abstract 
Jing Feng tie lu lu xing zhi nan 京奉鐵路旅行指南1910Jing Feng tie lu guan li ju 京奉鐵路管理局編
Jing Han tie lu lü xing zhi nan 京漢鐵路旅行指南1933Jing Han tie lu che wu chu bian ji ke 京漢鐵路旅行指南
Jian ming Beiping you lan zhi nan 簡明北平遊覽指南1932Jin, Wenhua 金文華
Jiu Shanghai de bang hui 舊上海的幫會1986Shanghai wen shi zi liao wei yuan hui 上海文史資料委員會
Jin dai Shanghai di qu jing ji shi liao xuan ji 近代上海地区经济史料选辑(1840-1949)1984Huang, Wei 黄苇; Xia, Lingen 夏林根
Jin dai shanghai jian zhu shi gao 上海近代建筑史稿1988Chen, Chongzhou 陈重周 Zhang, Ming 章明
Jiang Zhong lie gong yi ji (Fu lu: xing zhuang)江忠烈公遺集 (附錄:行狀)
Jing Ling suo zhi 金陵瑣志
Ji lin wai ji, Ji lin di li ji yao 吉林外記,吉林地理紀要
Ji Lin jiao she hui bian 吉林交涉彚編
Jianbuzhai yi bei tan lu ji 柬埔寨以北探路記
Jin shi ji shi ben mo 金史紀事本末Li, Youtang 李有棠 (清)
Jin shu 晉書Tangfang, Xuanling 唐房玄齡
Jiu Wu dai shi 舊五代史Bi, Juzheng 薜居正(宋)
Jin shi 金史Tuo, tuo 脫脫 (元)
Jia Wu Zhong Ri zhan ji 甲午中日戰輯1966Shen Yunlong 沈雲龍 主編; Wang Bingyao 王炳耀 輯
Jiu Shanghai ren kou bian qian de yan jiu 旧上海人口变迁的研究1980Zou Yiren 邹依仁
Jun zi guan lei gao 君子館類稿1966Shen, Yunlong 沈雲龍 主編; Mao, Changjie 毛昌傑 著
Jin san shi nian jian wen za ji 近三十年見聞雜記1967Shen, Yunlong 沈雲龍
Jin dai ming ren xiao zhuan 近代名人小傳1967Shen, Yunlong 沈雲龍 主編; Fei, Xingjian 費行简
Jiangxi ji you 江西紀游1967Shen, Yunlong 沈雲龍 主編;
Jian Yu ji 澗于集 (1-2)1966Shen, Yunlong 沈雲龍 主編; Zhang, Peilun 張佩綸
Jue zhi quan lan 爵秩全覽1967Shen, Yunlong 沈雲龍 主編
Jiu dian bei zheng 舊典備徵Zhu, Pengtao 朱彭壽
Jin ji tan hui 金雞譚薈 (一-二)1967Ouyang, Lijian 歐陽利見
Jews and Judaism in modern China2010Ehrlich, Avrum M.
Japan's economic offensive in China1939Lowe C. H.
Jin dai ming ren xiao zhuan 近代名人小傳1966Fei, Xingjian 費行簡
Jian guo quan zhen 建國銓真1967Xu, Shuzheng 徐樹錚
Jin bai nian lai Zhong wai guan xi 近百年來中外關係1969Hu, Qiu 胡秋
Jin dai shi shi yu ren wu 近代史事與人物1969Shen, Yunlong 沈雲龍
Jin shi Zhongguo shi 近世中國史1969Jin, Zhaozi 金兆梓
Jin dai mi mi she hui shi liao 近代秘密社會史料1969Xiao,Yishan 蕭一山
Jin wu nian lai Shanghai zhi lao zi jiu fen 近五年业上海之劳资纠纷 Industrial disputes in Shanghai since 19281934Shanghai shi zheng fu she hui ju 上海市政府社會局
Jin wu nian lai Shanghai zhi lao zi jiu fen 近五年來上海之勞資糾紛 Industrial disputes in Shanghai since 1928 1934Shanghai shi zheng fu she hui ju 上海市政府社會局 Bureau of Social Affairs, the City Government of Greater Shanghai.
Jin dai Zhongguo zuo jia bi ming lu 中國近代作家筆名錄1969Yuang, Yong 袁湧
Jūnigatsu yōka no shanhai 十二月八日の上海1943Hikaru Nishikawa 西川光
Jihenka no Shanhai gaikan 事変下の上海槪観 1940Tōyō Kyōkai Chōsabu 東洋協会調查部編
Jihen no Shanhai shōkōgyō ni oyoboseru eikyō to honpōhin no shōrai 事變の上海商工業に及ぼせる影響と本邦品の將來. 1932Ōsaka-shi Sangyōbu Bōekika 大阪市產業部貿易課
Jihengo ni okeru chūshi senryō chiku shōhin ryūtsū jijō 事変後に於ける中支占領地区商品流通事情 1939Minamimanshū Tetsudō Shanhai Jimusho 南満洲鉄道上海事務所
Jun xing ben mo ji lue 軍興本末紀略1969Xie, Lansheng 謝蘭生
Jin dai Zhongguo tie lu shi zi liao 近代中國鐵路史資料 (1-3)1969Mi,Rucheng 宓汝成
Jian she wei yuan hui gong bao 建設委員會公報 (1-2,1930)1969Jian she wei yuan hui bian yin 建設委員會編印
Jian she wei yuan hui gong bao 建設委員會公報(3-5,1930)1969Jian she wei yuan hui bian yin 建設委員會編印
Jian she wei yuan hui gong bao 建設委員會公報(3-4,1930)1969Jian she wei yuan hui bian yin 建設委員會編印
Jian she wei yuan hui gong bao 建設委員會公報(6-9,1930)1969Jian she wei yuan hui bian yin 建設委員會編印
Jian she wei yuan hui gong bao 建設委員會公報(10-12,1930)1969Jian she wei yuan hui bian yin 建設委員會編印
Jian she wei yuan hui gong bao 建設委員會公報(13-15,1930)1969Jian she wei yuan hui bian yin 建設委員會編印
Jian she wei yuan hui gong bao 建設委員會公報(16,1930)1969Jian she wei yuan hui bian yin 建設委員會編印
Jian she wei yuan hui gong bao 建設委員會公報(19-20,1930)1969Jian she wei yuan hui bian yin 建設委員會編印
Jian she wei yuan hui gong bao 建設委員會公報(21-23,1930)1969Jian she wei yuan hui bian yin 建設委員會編印
Jian she wei yuan hui gong bao 建設委員會公報(24-25,1930)1969Jian she wei yuan hui bian yin 建設委員會編印
Jian she wei yuan hui gong bao 建設委員會公報(26-27,1930)1969Jian she wei yuan hui bian yin 建設委員會編印
Jian she wei yuan hui gong bao 建設委員會公報(28-29,1930)1969Jian she wei yuan hui bian yin 建設委員會編印
Jian she wei yuan hui gong bao 建設委員會公報(30-32,1930)1969Jian she wei yuan hui bian yin 建設委員會編印
Jian she wei yuan hui gong bao 建設委員會公報(36-38,1930)1969Jian she wei yuan hui bian yin 建設委員會編印
Jian she wei yuan hui gong bao 建設委員會公報(39-41,1930)1969Jian she wei yuan hui bian yin 建設委員會編印
Jian she wei yuan hui gong bao 建設委員會公報(42-43,1930)1969Jian she wei yuan hui bian yin 建設委員會編印
Jian she wei yuan hui gong bao 建設委員會公報(44-45,1930)1969Jian she wei yuan hui bian yin 建設委員會編印
Jin dai shu yuan xue xiao zhi du bian qian kao 近代書院學校制度變遷考1969Xie, Guozhen 謝國楨
   
73 results (1/2 pages)     12       
filter by Title  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 

 

                                 

©2022 IrAsia / Huma-Num, All Rights Reserved
Web Developer: Gérald Foliot – Web Design: Feng Yi (馮藝)
Site hosting : TGIR Huma-Num

Last update: Monday 12 February 2024 (16:23) +
Page rendering in 0.047s