AND
49 documents
return to data set
   
49 results (1/1 page)          
filter by Title  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 
Title Year Author(s) Abstract 
Xin Beijing zhi nan 新北京指南1914Xie hua bian ji she 擷華編輯社
Xin Beijing 新北京1914Peking Chien hui society of compilation
Xin chou he yue ding li yi hou de shang yue tan pan 辛丑合约订立以后的商约谈判1983Zhongguo jin dai jing ji shi zi liao cong kan bian ji wei yuan hui 中国近代经济资料丛刊编辑委员会
Xiu zhen Beijing Bei lan 袖珍北京備覽1924Yao, Zhuxuan 姚祝萱
Xi Xia ji 西夏記 /1968Dai, Xizhang 戴錫章
Xi yuan wen jian lu 西園聞見錄
Xi Yu yi wen, Nan Zhao ye shi 西域遺聞,南詔野史
Xin bai ri qi ji 心白日齊集
Xizang tong lan 西藏通覽
Xi zhao tu lue, An da qian zhi, Menggu lu 西招圖略,俺答前志,蒙古律
Xuzhou hui zhan 徐州会战1985Zhonguo ren min zheng zhi xie shang hui yi quan guo wei yuan hui wen shi zi liao wei yuan hui中国人民政治协商会议全国委员会文史资料委员会
Xuan wo chen fu: qin li jin xian dai zhong da li shi shi jian 漩涡沉浮:亲历近现代重大历史事件2001Zhonguo ren min zheng zhi xie shang hui yi quan guo wei yuan hui wen shi zi liao wei yuan hui 中国人民政治协商会议全国委员会文史资料委员会
Xin hai ge ming hui yi lu (1) 辛亥革命回忆录(1)1961Zhonguo ren min zheng zhi xie shang hui yi quan guo wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui 中国人民政治协商会议全国委员会文史资料研究委员会
Xin hai ge ming hui yi lu (7) 辛亥革命回忆录(7)1982Zhonguo ren min zheng zhi xie shang hui yi quan guo wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui 中国人民政治协商会议全国委员会文史资料研究委员会
Xin hai ge ming hui yi lu (2) 辛亥革命回忆录(2)1962Zhonguo ren min zheng zhi xie shang hui yi quan guo wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui 中国人民政治协商会议全国委员会文史资料研究委员会
Xin hai ge ming hui yi lu (4) 辛亥革命回忆录(4)1963Zhonguo ren min zheng zhi xie shang hui yi quan guo wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui 中国人民政治协商会议全国委员会文史资料研究委员会
Xin hai ge ming zai ge di – ji nian xin hai ge ming ba shi zhou nian辛亥革命在各地-纪念辛亥革命八十周年1991Zhonguo ren min zheng zhi xie shang hui yi quan guo wei yuan hui wen shi zi liao wei yuan hui 中国人民政治协商会议全国委员会文史资料委员会
Xiao dian ji zhuan 小腆紀傳Xu, Ding 徐鼑 (清)
Xiao dian ji zhuan fu kao 小腆紀傳附考Xu, Ding 徐鼑 (清)
Xin Wu dai shi 新五代史Ouyang, Xiu 歐陽修(宋)
Xin tai ping shi ji 心太平室集1966Shen Yunlong 沈雲龍 主編; Zhou Yilin 張一麐 著
Xue sheng nian lu 雪生年錄1966Shen, Yunlong 沈雲龍 主編; Li Genyuan 李根源 著
Xian dai zheng zhi ren wu shu ping 現代政治人物述評1966Shen, Yunlong 沈雲龍 主編
Xin Chou ri ji 辛丑日記1966Shen, Yunlong 沈雲龍 主編; Xu,Yun 徐鋆 著
Xu Shichang 徐世昌1967Shen, Yunlong 沈雲龍 主編 Jing Min 警民 著
Xiao ting za xu lu 嘯亭雜續錄 (1-2)1967Shen, Yunlong 沈雲龍 主編; Jixiu, Zhuren 汲修主人
Xian tong zhong xing ming xian shou zha 咸同中興名賢手札1967Shen, Yunlong 沈雲龍 主編; Guo, Qingfan 郭慶蕃
Xin Hai ge ming shi 辛亥革命史1967Shen, Yunlong 沈雲龍 主編; Gao, Lao 高勞
Xin da lu you ji 新大陸游記1966Shen, Yunlong 沈雲龍 主編
Xian tong ming xian shou zha 咸同名賢手札1967Shen, Yunlong 沈雲龍 主編; Tao,Fenglou 陶風樓
Xian tong Guizhou jun shi shi 咸同貴州軍事史 (1-2)1967Shen, Yunlong 沈雲龍 主編; Ling, Ti'an 凌惕安
Xia An hui gao 遐菴彚稿1967Shen, Yunlong 沈雲龍 主編; Yu, Chengzhi 俞誠之
Xiang qi lou jian qi 湘綺樓箋1967Yang, Yuebing 楊岳斌
Xin shi shuo 新世說1967
Xu wen gong (Jing cheng) yi ji 許文公(景澄)遺集 (1-2)Xu, Tongxin 許同莘
Xian dai zheng zhi ren wu shu ping 現代政治人物述評1966Shen, Yunlong 沈雲龍
Xu Shichang 徐世昌1966Jing Min 警民
Xin han ge ming shi 辛亥革命史1966Gao, Lao 高勞
Xuan tong san nian dong ji zhi guan lu 宣統三年冬季職官錄 1-21967Nei ge yin chou ju 內閣印籌局
Xuan tong san nian dong ji zhi guan lu 宣統三年冬季職官錄 1-21967Nei ge yin chou ju 內閣印籌局
Xin hai ge ming shi mo ji 辛亥革命始末記 (1-2)1969
Xin hai ge ming bei fang shi lu 辛亥革命北方實錄1969Hu, Egong 胡鄂公
Xi'an shi bian shi liao 西安事變史料1969
Xin hai ge ming yu lie qiang tai du 辛亥革命與列強態度1969Wang, Guangqi 王光祈
Xihu feng jing 西湖風景1911
Xi you ri ji 西遊日記1969Xu, Bingxu 徐炳昶
Xi qu you ling shi 戏曲优伶史1995Sun, Chongtao 孙崇涛;Xu, Hongtu 徐宏图
Xin zhongguo dian ying shi 新中国电影史2002Yin, Hong 尹鸿;Ling, Yan 凌燕
Xi fang mei shu dong jian shi 西方美术东渐史2002GUAN, Wei 关卫
   
49 results (1/1 page)          
filter by Title  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 

 

                                 

©2022 IrAsia / Huma-Num, All Rights Reserved
Web Developer: Gérald Foliot – Web Design: Feng Yi (馮藝)
Site hosting : TGIR Huma-Num

Last update: Tuesday 28 March 2023 (11:01) +
Page rendering in 0.382s