AND
42 documents
return to data set
   
42 results (1/1 page)          
filter by Title  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 
Title Year Author(s) Abstract 
Les origines de deux établissements français dans l'Extrême-Orient Chang-hai - Ning-po1896Cordier, Henri
Le roman d'une ville interdite.1930Bredon, Juliet
La Chine et les conditions sanitaires des ports ouverts au commerce étranger; rapport présenté à M. le Ministre de l'agriculture et du commerce, suivi d'une Étude sur les quarantaines en Chine et au Japon1877Durand-Fardel, Max.
Li Zi quan shu 劉子全書
Li Wengong gong quan ji 李文恭公全集
Ling hai yi wen lu 嶺海異聞錄
Lao Zi yi jie 老子臆解1988Xu, Fancheng 徐梵澄
Liao shen zhan yi qin li ji 辽沈战役亲历记1985Zhonguo ren min zheng zhi xie shang hui yi quan guo wei yuan hui wen shi zi liao wei yuan hui 中国人民政治协商会议全国委员会文史资料委员会
Liao shi ji shi ben mo 遼史紀事本末Li, Youtang 李有棠 (清)
Liao shi 遼史Tuo, tuo 脫脫 (元)
Li, Wenzhong gong (Hongzhang)peng liao han gao 李文忠公(鴻章)朋僚函稿 (1-3)1967Shen, Yunlong 沈雲龍 主編; Wu, Rulun 巫汝綸 編
Liang Ren gong shi gao shou ji 梁任公史稿手蹟 Shen, Yunlong 沈雲龍 主編; Liang, Qichao 梁啟超 著
Lin Wenzhong gong zheng shu 林文忠公政書1967Shen, Yunlong 沈雲龍; Lin, Zexu 林則徐 著
Luo Zhongjie gong (Ze Nan)yi ji 羅忠節公(澤南)遺集1967Shen, Yunlong 沈雲龍
Luo Wenzhong gong zou yi 駱文忠公奏議 (1-3)1967Shen, Yunlong 沈雲龍 主編; Luo, Bingzhang 駱秉章
Lu Wenjie gong (He Tian) zou yi 呂文節公(鶴田)奏議1967Shen, Yunlong 沈雲龍 主編; Lu, xianji 呂賢基
Le Wen xiang gong (fu) zou shu 勒文襄公(輔)奏疏 (1-2)1967Shen, Yunlong 沈雲龍 主編; Le, Zhiyu 勒治豫
Luo gong nian pu 駱公年譜1967Shen, Yunlong 沈雲龍 主編; Luo, Bingzhang 駱秉章
Li Xiao Yi Bo (Hong Zhang)zou yi 李肅毅伯(鴻章)奏議 (1-4)1967Mei, Yingjie 梅英杰
Locating China : space, place and popular culture2005Wang, Jing
Legal reforms in China and Vietnam : a comparison of Asian communist regimes2010Gillespie, John; Chen, Hongyi
Law, wealth and power in China : commercial law reforms in context2011Garrick, John
La Chine. Ses monuments. Ses palais impériaux. Son architecture. Ses costumes. Ses arts divers (bronzes, cloisonnés, porcelaines, sculptures, meubles). Moyens de transports. Cérémonies. Scènes de la rue1900Laribe, Firmin (1855-1942)
Leisure and power in urban China : everyday life in a medium-size Chinese city2011Rolandsen, Unn Målfrid H.
Living with separation in China : anthropological accounts2003Stafford, Charles (Ed.)
Li Hongzhang you E ji shi 李鴻章游俄紀事1969Wang, Guangqi 王光祈
Lu jun xing zheng ji yao (Min guo wu nian liu yue)陸軍行政紀要 (民國五年六月)1969Lu jun bu 陸軍部
Lu jun xing zheng ji yao (Min guo jiu nian san yue) 陸軍行政紀要 (民國九年三月)1969Lu jun bu 陸軍部
Looking for work in post-socialist China : governance, active job seekers and the new Chinese labour market2011Xu, Feng
Lao shanghai sa nian jian wen lu 老上海卅年見聞錄(下册)1928Chen, Wuwo 陳無我
Lao shanghai sa nian jian wen lu 老上海三十年见闻录 (上册)1928Chen, Wuwo 陳無我
Lao shanghai 老上海1919Chen, Rongguang 陈荣广
Linguistic engineering : language and politics in Mao's China; Language and politics in Mao's China2004Ji, Fengyuan
Lost voices of modernity : a Chinese popular fiction magazine in context 2001Gimpel, Denise
Liang Rengong zhi jiao shou zha 梁任公知交手札 (1-2)1969Xin hui Liang shi cang 新會梁氏藏
Life of James Henderson. Medical missionary to China1873Henderson, James
Li dai ming ren nian pu zong mu 歷代名人年譜總目1969Wang, Baoxian 王寶先
La Chine à terre et en ballon1902Berger-Levrault&Cie
Liang Qichao yu zhongguo jin dai si xiang 梁启超与中国近代思想1986Joseph R. Levenson
Liu min shi 流民史1997Lu, Deyang 陆德阳
Lao Shanghai su yu tu shuo da quan 老上海俗语图说大全2004MENG, Zhaochen 孟兆臣
Lang Tao Sha Ming Ren Bi Xia De Lao Shang Hai 浪淘沙:名人笔下的老上海1999Ni, Moyan 倪墨炎
   
42 results (1/1 page)          
filter by Title  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 

 

                                 

©2022 IrAsia / Huma-Num, All Rights Reserved
Web Developer: Gérald Foliot – Web Design: Feng Yi (馮藝)
Site hosting : TGIR Huma-Num

Last update: Friday 21 June 2024 (17:19) +
Page rendering in 0.042s