AND
1736 documents
return to data set
   
1736 results (1/29 pages)           
filter by Title  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 
Title Year Author(s) Abstract 
Zhongguo yu Zhongguo ren ying xiang 中国与中国人影像2012约翰·汤姆逊
Zhongguo si xiang shi yan jiu 中国思想史研究2009岛田虔次
現代支那人名鑑1924外務省情報部編纂
Jiu Shanghai ren kou bian qian de yan jiu 旧上海人口变迁的研究1980Zou Yiren 邹依仁
Chu xi guo min da hui ji (fu lu) 出席國民大會記 (附錄)1969Zhu,Keqin 朱克勤
Chu xi guo min da hui ji (fu lu) 出席國民大會記1969Zhu,Keqin 朱克勤
The everyday impact of economic reform in China : management change, enterprise performance and daily life2010Zhu, Ying ; Webber, Michael John; Benson, John
Ming ji shi liao ti ba 明季史料題跋Zhu, Xizu 朱希祖
Jiu dian bei zheng 舊典備徵Zhu, Pengtao 朱彭壽
Shanghai shi di li yan ge 上海市地理沿革1989Zhu, Peng 祝鹏
Yu jing xin tan 玉鏡新譚Zhu, Changzha 朱長柞 (明)
Shanghai chan ye yu Shanghai zhi gong 上海产业与上海职工1984Zhu, Bangxing 朱邦兴; Hu, Linge 胡林阁; Xu, Sheng 徐声
Shanghai chan ye yu Shanghai zhi gong 上海产业与上海职工1939Zhu, Bangxing 朱邦兴; Hu, Linge 胡林阁; Xu, Sheng 徐声
Shang Hai Jiao Tong Hua Dang Nian 上海交通话当年1996Zhou, Yuanhe 周源和

The various forms of vehicles depict a myriad of appearances and experiences, each reflecting the cycles of prosperity and decline. The evolution and transformation of vehicles throughout this period are intricately linked to economic growth, societal shifts, and historical developments. Over the course of nearly a century, the historical evolution of diverse vehicle types can shed light on the development and changes in the social, political, and economic landscape of old Shanghai. This book aims to offer young readers a concise portrayal of the transportation and customs of old Shanghai, allowing them to gain a more comprehensive understanding of today's Shanghai through insights into the past and prospects for the future. This is precisely the author's aspiration.

车子大观园里格式车子各有相貌又迭有兴衰,期间的演化沿革自然由于经济增长、社会变化、历史发展息息相关。在近百年间各式车子的历史演变也可以从一个侧面反映出旧上海市的社会政治、经济活动和人情风俗的发展变化。本书意在为青年朋友贡献一副简明的旧上海交通风俗画,以便于通过了解过去而更全面地认识今天的上海及展望未来,这正是笔者的愿望所在。

Zhongguo li dai fu nü zhuang shi 中国历代妇女妆饰1988Zhou, Xun 周讯;Gao, Chunming 高春明
Beijing de san bai liushi hang 北京的三百六十行1920Zhou, Qiliang 周其亮
Xin hai ge ming hui yi lu (1) 辛亥革命回忆录(1)1961Zhonguo ren min zheng zhi xie shang hui yi quan guo wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui 中国人民政治协商会议全国委员会文史资料研究委员会
Xin hai ge ming hui yi lu (7) 辛亥革命回忆录(7)1982Zhonguo ren min zheng zhi xie shang hui yi quan guo wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui 中国人民政治协商会议全国委员会文史资料研究委员会
Xin hai ge ming hui yi lu (2) 辛亥革命回忆录(2)1962Zhonguo ren min zheng zhi xie shang hui yi quan guo wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui 中国人民政治协商会议全国委员会文史资料研究委员会
Xin hai ge ming hui yi lu (4) 辛亥革命回忆录(4)1963Zhonguo ren min zheng zhi xie shang hui yi quan guo wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui 中国人民政治协商会议全国委员会文史资料研究委员会
Wu si yun dong qing li ji 五四运动亲历记1999Zhonguo ren min zheng zhi xie shang hui yi quan guo wei yuan hui wen shi zi liao wei yuan hui中国人民政治协商会议全国委员会文史资料委员会
Yin Mian kang zhan 印缅抗战1990Zhonguo ren min zheng zhi xie shang hui yi quan guo wei yuan hui wen shi zi liao wei yuan hui中国人民政治协商会议全国委员会文史资料委员会
Hui yi guo min dang zheng fu zi yuan wei yuan hui 回忆国民党政府资源委员会1988Zhonguo ren min zheng zhi xie shang hui yi quan guo wei yuan hui wen shi zi liao wei yuan hui中国人民政治协商会议全国委员会文史资料委员会
Hui yi xin hai ge ming 回忆辛亥革命416Zhonguo ren min zheng zhi xie shang hui yi quan guo wei yuan hui wen shi zi liao wei yuan hui中国人民政治协商会议全国委员会文史资料委员会
Ping jin zhan yi qin li ji - yuan guomindang jiangling de huiyi 平津战役亲历记-原国民党将领的回忆1989Zhonguo ren min zheng zhi xie shang hui yi quan guo wei yuan hui wen shi zi liao wei yuan hui中国人民政治协商会议全国委员会文史资料委员会
Xuzhou hui zhan 徐州会战1985Zhonguo ren min zheng zhi xie shang hui yi quan guo wei yuan hui wen shi zi liao wei yuan hui中国人民政治协商会议全国委员会文史资料委员会
Wen hua shi liao cong kan (2) 文化史料丛刊(二)1981Zhonguo ren min zheng zhi xie shang hui yi quan guo wei yuan hui wen shi zi liao wei yuan hui 中国人民政治协商会议全国委员会文史资料委员会
Wen hua shi liao cong kan (3) 文化史料丛刊(三)1982Zhonguo ren min zheng zhi xie shang hui yi quan guo wei yuan hui wen shi zi liao wei yuan hui 中国人民政治协商会议全国委员会文史资料委员会
Wen hua shi liao cong kan (4) 文化史料丛刊(四)1983Zhonguo ren min zheng zhi xie shang hui yi quan guo wei yuan hui wen shi zi liao wei yuan hui 中国人民政治协商会议全国委员会文史资料委员会
Wen hua shi liao cong kan (5) 文化史料丛刊(五)1983Zhonguo ren min zheng zhi xie shang hui yi quan guo wei yuan hui wen shi zi liao wei yuan hui 中国人民政治协商会议全国委员会文史资料委员会
Wen hua shi liao cong kan (6) 文化史料丛刊(六)1983Zhonguo ren min zheng zhi xie shang hui yi quan guo wei yuan hui wen shi zi liao wei yuan hui 中国人民政治协商会议全国委员会文史资料委员会
Wen hua shi liao cong kan (7) 文化史料丛刊(七)1983Zhonguo ren min zheng zhi xie shang hui yi quan guo wei yuan hui wen shi zi liao wei yuan hui 中国人民政治协商会议全国委员会文史资料委员会
Wen hua shi liao cong kan (8) 文化史料丛刊(八)1984Zhonguo ren min zheng zhi xie shang hui yi quan guo wei yuan hui wen shi zi liao wei yuan hui 中国人民政治协商会议全国委员会文史资料委员会
Wen shi zi liao xuan ji (14) 文史资料选辑 (14)1989Zhonguo ren min zheng zhi xie shang hui yi quan guo wei yuan hui wen shi zi liao wei yuan hui 中国人民政治协商会议全国委员会文史资料委员会
Wen shi zi liao xuan ji (15) 文史资料选辑 (15)1989Zhonguo ren min zheng zhi xie shang hui yi quan guo wei yuan hui wen shi zi liao wei yuan hui 中国人民政治协商会议全国委员会文史资料委员会
Wen shi zi liao xuan ji (39) 文史资料选辑 (39)1989Zhonguo ren min zheng zhi xie shang hui yi quan guo wei yuan hui wen shi zi liao wei yuan hui 中国人民政治协商会议全国委员会文史资料委员会
Wen shi zi liao xuan ji (30) 文史资料选辑 (30)1995Zhonguo ren min zheng zhi xie shang hui yi quan guo wei yuan hui wen shi zi liao wei yuan hui 中国人民政治协商会议全国委员会文史资料委员会
Wen shi zi liao xuan ji (29) 文史资料选辑 (29)1995Zhonguo ren min zheng zhi xie shang hui yi quan guo wei yuan hui wen shi zi liao wei yuan hui 中国人民政治协商会议全国委员会文史资料委员会
Wen shi zi liao xuan ji (26) 文史资料选辑 (26)1993Zhonguo ren min zheng zhi xie shang hui yi quan guo wei yuan hui wen shi zi liao wei yuan hui 中国人民政治协商会议全国委员会文史资料委员会
Wen shi zi liao xuan ji (24) 文史资料选辑 (24)1992Zhonguo ren min zheng zhi xie shang hui yi quan guo wei yuan hui wen shi zi liao wei yuan hui 中国人民政治协商会议全国委员会文史资料委员会
Wan Qing gong ting sheng huo jian wen 晚清宫廷生活见闻2000Zhonguo ren min zheng zhi xie shang hui yi quan guo wei yuan hui wen shi zi liao wei yuan hui 中国人民政治协商会议全国委员会文史资料委员会
Wan Qing gong ting sheng huo jian wen 晚清宫廷生活见闻1982Zhonguo ren min zheng zhi xie shang hui yi quan guo wei yuan hui wen shi zi liao wei yuan hui 中国人民政治协商会议全国委员会文史资料委员会
Wuhan hui zhan 武汉会战1989Zhonguo ren min zheng zhi xie shang hui yi quan guo wei yuan hui wen shi zi liao wei yuan hui 中国人民政治协商会议全国委员会文史资料委员会
Huai hai zhan yi qin li ji ( yuan guo min dang jiang ling de hui yi) 淮海战役亲历记(原国民党将领的回忆)1983Zhonguo ren min zheng zhi xie shang hui yi quan guo wei yuan hui wen shi zi liao wei yuan hui 中国人民政治协商会议全国委员会文史资料委员会
Xuan wo chen fu: qin li jin xian dai zhong da li shi shi jian 漩涡沉浮:亲历近现代重大历史事件2001Zhonguo ren min zheng zhi xie shang hui yi quan guo wei yuan hui wen shi zi liao wei yuan hui 中国人民政治协商会议全国委员会文史资料委员会
Xin hai ge ming zai ge di – ji nian xin hai ge ming ba shi zhou nian辛亥革命在各地-纪念辛亥革命八十周年1991Zhonguo ren min zheng zhi xie shang hui yi quan guo wei yuan hui wen shi zi liao wei yuan hui 中国人民政治协商会议全国委员会文史资料委员会
Liao shen zhan yi qin li ji 辽沈战役亲历记1985Zhonguo ren min zheng zhi xie shang hui yi quan guo wei yuan hui wen shi zi liao wei yuan hui 中国人民政治协商会议全国委员会文史资料委员会
Beijing zhi nan 北京指南1916Zhonghua tu shu guan bian ji bu 中華圖書館編輯部
Quan guo jiao yu hui yi bao gao 全國教育會議報告 (1-2)1969Zhonghua min guo da xue yuan bian 中華民國大學院編
Quan guo jiao yu hui yi bao gao ding bian 全國教育會議報告丁編1969Zhonghua min guo da xue yuan bian 中華民國大學院編
Ba yi san Song Hu kang zhan 八一三淞沪抗战1987Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi. "Ba yi san Song Hu kang zhan" bian shen zu 中国人民政治协商会议全国委员会文史资料硏究委员会《八一三淞沪抗战》编审组編]
Beiping dao you 北平導遊1948Zhongguo lu xing she 中國旅行社
Chi li Riben tou xiang wen jian hui bian 處理日本投降文件彙編1969Zhongguo lu jun zong si ling bu 中國陸軍總司令部
Shanghai jie fang qian hou wu jia zi liao hui bian 上海解放前后物价资料汇编 (1921年——1957年)1958Zhongguo ke xue yuan. Shanghai jing ji yan jiu suo.; Shanghai she hui ke xue yuan. Jing ji yan jiu suo.
Shanghai jie fang qian hou wu jia zi liao hui bian 上海解放前后物价資料汇編 (1921年-1957年)1958Zhongguo ke xue yuan. Shanghai jing ji yan jiu suo 中国科学院上海經済硏究所; Shanghai she hui ke xue yuan. Jing ji yan jiu suo 上海社会科学院經濟硏究所編
Zhongguo hai guan yu zhong fa zhan zheng 中国海关与中法战争1983Zhongguo jin dai jing ji shi zi liao cong kan bian ji wei yuan hui 中国近代经济资料丛刊编辑委员会
Zhongguo hai guan yu mian zang wen ti 中国海关与缅藏问题1983Zhongguo jin dai jing ji shi zi liao cong kan bian ji wei yuan hui 中国近代经济资料丛刊编辑委员会
Zhongguo hai guan yu zhong pu li si ben cao yue 中国海关与中葡里斯本草约1983Zhongguo jin dai jing ji shi zi liao cong kan bian ji wei yuan hui 中国近代经济资料丛刊编辑委员会
Zhongguo hai guan yu zhong ri zhan zheng 中国海关与中日战争1983Zhongguo jin dai jing ji shi zi liao cong kan bian ji wei yuan hui 中国近代经济资料丛刊编辑委员会
Zhongguo hai guan yu ying de xu jie kuan 中国海关与英德续借款1983Zhongguo jin dai jing ji shi zi liao cong kan bian ji wei yuan hui 中国近代经济资料丛刊编辑委员会
   
1736 results (1/29 pages)           
filter by Title  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 

 

                                 

©2022 IrAsia / Huma-Num, All Rights Reserved
Web Developer: Gérald Foliot – Web Design: Feng Yi (馮藝)
Site hosting : TGIR Huma-Num

Last update: Monday 12 February 2024 (16:23) +
Page rendering in 0.036s