AND
1734 documents
return to data set
   
1734 results (2/29 pages)           
filter by Title  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 
Title Year Author(s) Abstract 
Guide for tourists to Peking and its environs. With a plan of the city of Peking and a sketch map of its neighbourhood1876
Shanghai xiao zhi 上海小志Hu, Jifan 胡寄凡
Shuang shan hui yi lu 双山回忆录1980Wang, Fanxi 王凡西《双山回忆录》,作者王凡西,早年参加中共,留学莫斯科东方大学(中山大学),1930年被开除出党。作者在20年代中期留学苏联时,即参加了托洛茨基反对派;1929年被遣送回国后,又从事党内反对派组织活动。作者毕生认为,苏共早期斯大林与托洛茨基的斗争,真理在托洛茨基一边;斯大林的大清洗和残酷斗争,与科学社会主义是格格不入的。20世纪90年代苏联模式的破产,并非是社会主义的失败,应该将斯大林主义和真正的社会主义区别开来。
Zhong hua ren min gong he guo kai guo wen xian 中華人民共和國開國文獻1949
Zhong guo xian dai shi tong ji zi liao xuan bian 中国现代史统计资料选编1985Beijing da xue guo ji zheng zhi xi 北京大学国际政治系
Zhong hua di guo dui wai guan xi shi (di yi juan) 中华帝国对外关系史1963Morse 马士
Qing yi bao quan bian (di yi ji) 清议报全编(第一集)
Qing yi bao quan bian (di er ji) 清议报全编(第二集)
Qing yi bao quan bian (di san ji) 清议报全编(第三集)
Qing yi bao quan bian (di wu ji) 清议报全编(第五集)
Qing yi bao quan bian (di liu ji) 清议报全编(第六集)
Qing yi bao quan bian (fu lu)清议报全编(附录)
Riben di guo zhu yi xia zhi tai wan 日本帝国主义下之台湾1985Tadao, Yanaihara
Shanghai shi dian ying jian cha wei yuan hui ye wu bao gao 上海市电影检查委员会业务报告1932Shanghai shi dian ying jian cha wei yuan hui 上海市电影检查委员会
Peking and the overland route1917Cook & Son,
Peking utility book1921Mothers' Club of Peking
Catholic Peking! - A guide to modern and historic places of interest to Catholics1937Sandhaas, Joseph A.
Guide for tourists to Peking and its environs : with a plan of the city of Peking and a sketch map of its neighborhood.1888Beitang Press
Beijing bian lan 北京便览 - 11923Yao, Zhuxuan 姚祝萱
Beijing bian lan 北京便览 - 21923Yao, Zhuxuan 姚祝萱
Jiu Shanghai de bang hui 舊上海的幫會1986Shanghai wen shi zi liao wei yuan hui 上海文史資料委員會
Chuan ying lou hui yi lu 釧影樓回憶錄1971Bao, Tianxiao 包天笑
Chuan ying lou hui yi lu xu pian 釧影樓回憶錄續篇1973Bao, Tianxiao 包天笑
Shanghai dui wai mao yi 1840-1949 上海对外贸易(1840-1949)1989Shanghai she hui ke xue yuan jing ji yan jiu suo 上海社会科学院经济研究所
Shanghai xian hua 上海闲话1989Yao, Gonghe 姚公鹤
Hu you za ji 沪游杂记1989Ge, Yuanxu 葛元煦
Ying ruan za zhi 瀛壖杂志1989Wang, Tao 王韬
Shanghai gong gong zu jie shi gao 上海公共租界史稿1980Kuai, Shixun 蒯世勋
Jin dai Shanghai di qu jing ji shi liao xuan ji 近代上海地区经济史料选辑(1840-1949)1984Huang, Wei 黄苇; Xia, Lingen 夏林根
Shanghai chan ye yu Shanghai zhi gong 上海产业与上海职工1984Zhu, Bangxing 朱邦兴; Hu, Linge 胡林阁; Xu, Sheng 徐声
Dou zheng shi ba nian 斗争十八年1967Sima, Lu 司马璐
Zhongguo she hui shi yan jiu gai shu 中国社会史研究概述1988Feng, Erkang 冯尔康
Nan cun chuo geng lu 南村辍耕录1959Tao, Zongyi 陶宗仪
Zhong xi jiao tong shi liao hui bian di yi ce 中西交通史料汇编第一册1977
Zhong xi jiao tong shi liao hui bian di er ce 中西交通史料汇编第二册1977
Zhong xi jiao tong shi liao hui bian di san ce 中西交通史料汇编第三册1977
Zhong xi jiao tong shi liao hui bian di si ce 中西交通史料汇编第四册1977
Zhong xi jiao tong shi liao hui bian di wu ce 中西交通史料汇编第五册1977
Zhong xi jiao tong shi liao hui bian di liu ce 中西交通史料汇编第六册1977
Yuan he jun xian tu zhi 元和郡县图志1983Li, Jifu 李吉甫
Tang lv shu yi 唐律疏议1983Zhang sun wu ji,长孙无忌
Shanghai zu jie lue shi 上海租界略史1931Zhang, Qunshu 张群署
Zhongguo jiao yu shi 中国教育史1936Chen, Dongyuan 陳東原
Zhong guo fu nu sheng huo shi 中國婦女生活史1937Chen, Dongyuan 陳東原
Shanghai shi ren zhi 上海時人志1947Ru, Xin 茹新
Shanghai 上海1932Wei, Xiyu 韋息予
Shou du xin sheng huo yun dong gai kuang 首都新生活運動概況1935Shou du xin sheng huo yun dong cu jin hui 首都新生活運動促進會
Shanghai zhi nan 上海指南 (Guide to Shanghai)1980
Shanghai shi di ming jiao tong zhi nan 上海市地名交通指南 1987Sheng Zhihe 盛致和, Gu Yanpei 顾延培
Shanghai Shi 上海史1988Tang, Zhenchang 唐振常
Shanghai jin dai bai huo shang ye shi 上海近代百货商业史1988Shanghai she hui ke xue yuan jing ji yan jiu suo 上海社会科学院经济研究所; Shanghai gong shang xing zheng guan li ju 上海市工商行政管理局
Shanghai di fang shi zi liao 上海地方史资料(一)1982Shanghai shi wen shi guan wen shi zi liao gong zuo wei yuan hui上海市文史馆文史资料工作委员会
Shanghai di fang shi zi liao 上海地方史资料(二)1983Shanghai shi wen shi guan wen shi zi liao gong zuo wei yuan hui 上海市文史馆文史资料工作委员会
Shanghai di fang shi zi liao 上海地方史资料(三)1984Shanghai shi wen shi guan wen shi zi liao gong zuo wei yuan hui 上海市文史馆文史资料工作委员会
Shanghai di fang shi zi liao 上海地方史资料(四)1986Shanghai shi wen shi guan wen shi zi liao gong zuo wei yuan hui 上海市文史馆文史资料工作委员会
Shanghai di fang shi zi liao 上海地方史资料(五)1986Shanghai shi wen shi guan wen shi zi liao gong zuo wei yuan hui 上海市文史馆文史资料工作委员会
Zhongguo hai guan yu zhong fa zhan zheng 中国海关与中法战争1983Zhongguo jin dai jing ji shi zi liao cong kan bian ji wei yuan hui 中国近代经济资料丛刊编辑委员会
Zhongguo hai guan yu mian zang wen ti 中国海关与缅藏问题1983Zhongguo jin dai jing ji shi zi liao cong kan bian ji wei yuan hui 中国近代经济资料丛刊编辑委员会
Zhongguo hai guan yu zhong pu li si ben cao yue 中国海关与中葡里斯本草约1983Zhongguo jin dai jing ji shi zi liao cong kan bian ji wei yuan hui 中国近代经济资料丛刊编辑委员会
Zhongguo hai guan yu zhong ri zhan zheng 中国海关与中日战争1983Zhongguo jin dai jing ji shi zi liao cong kan bian ji wei yuan hui 中国近代经济资料丛刊编辑委员会
   
1734 results (2/29 pages)           
filter by Title  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 

 

                                 

©2022 IrAsia / Huma-Num, All Rights Reserved
Web Developer: Gérald Foliot – Web Design: Feng Yi (馮藝)
Site hosting : TGIR Huma-Num

Last update: Thursday 9 November 2023 (10:46) +
Page rendering in 0.036s