AND
1736 documents
return to data set
   
1736 results (1/29 pages)           
filter by Title  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 
Title Year Author(s) Abstract 
皇清職貢圖Nei fu 内府 (清), between 1761 and 1805]
皇明九邊考 皇明四夷考Wei, Huan 魏煥, 進士 1529.
現代支那人名鑑 (改訂)1928
現代支那人名鑑1924外務省情報部編纂
御選明臣奏議 Yu xuan Ming chen zou yiQian, Long 乾隆 1711-1799
中國境界變遷大勢考Su, Yancun 蘇演存
Zuo zhuan ji shi ben mo 左傳紀事本末 Gao, Shiqi 高士齊 (清)
Zuo Wen xiang gong (Zong tang) nian pu 左文襄公(宗棠)年譜 (1-2)1967Shen, Yunlong 沈雲龍 主編; Luo, Zhengjun 羅正鈞
Zuo tu you shi yu xi xue dong jian - Wan qing hua bao yan jiu 左图右史与西学东渐-晚清画报研究2008Chen Pingyuan 陈平原
Zui xin shanghai zhi nan 最新上海指南1946Leng Shengwu 冷省吾
Zui xin shanghai zhi nan 最新上海指南1947Shen Yu 沈宇
Zui xin Shanghai zhi nan 最新上海指南1946Leng,Xingwu 冷省吾
Zui xin Beiping zhi nan 最新北平指南1935Tian, Yunjin 田蕴瑾
Zui xin Beijing zhi nan 最新北京旅遊指南1939Qi, Jiaben 齊家本
Zui jin shanghai jin rong shi 最近上海金融史1926Xu, Jiqing 徐寄廎; Yong, Jia 永嘉
Zui jin Shanghai jin rong shi fu kan zhi yi 最近上海金融史附刊之一1933Xu, Jiqing 徐寄廎
Zui jin san shi nian Zhongguo jun shi shi 最近三十年中國軍事史 (1-2)1969Wen, Gongzhi 文公直
Zu jie yu Zhongguo 租界與中國1969Gu, Qizhong 顧器重
Zhuo zun yuan cong gao 拙尊園叢稿1967Shen, Yunlong 沈雲龍 主編; Li, Zhechang 黎遮昌
Zhuo zun yuan cong gao 拙尊園叢稿1967Shen, Yunlong 沈雲龍 主編; Li, Zhechang 黎遮昌
Zhui xun xian dai zhongguo-- 1600-1912 nian de zhongguo li shi 追寻现代中国—1600-1912年的中国历史2004Jonathan D. Spence
Zhu wai shi ling guan zhi yuan lu 住外使領館職員錄 1971
Zhu Jiujiang (Ci Qi) xian sheng ji 朱九江(次琦)先生集1967Shen, Yunlong 沈雲龍 主編; Jian, Chaoliang 簡朝亮
Zhou Zhiyan(Xue Yi) xiansheng bie zhuan 周止菴(學熈)先生別傳1966Shen Yunlong 沈雲龍 主編; Zhou Shuzheng 周叔媜 著
Zhou shu 周書Linghu, Defen 令狐德棻 (唐)
Zhonghua yin hang shi 中華銀行史1969
Zhonghua Minguo fa gui da quan 中華民國法規大全1937Xu, Baiqi 徐百齊; Wu, Pengfei 吳鵬飛
Zhonghua Minguo fa gui da quan 中華民國法規大全1937Xu, Baiqi 徐百齊; Wu, Pengfei 吳鵬飛
Zhonghua Minguo fa gui da quan 中華民國法規大全1937Xu, Baiqi 徐百齊; Wu, Pengfei 吳鵬飛
Zhonghua min guo zhi shi ci dian 中华民国知识词典1992He, Benfang 何本方
Zhonghua min guo zai zao shi 中華民國再造史1967You, Huiyuan 游悔原
Zhonghua min guo xian fa shi liao 中華民國憲法史料1969Guo, Wei 郭衛
Zhonghua min guo shi liao 中華民國史料1966Shen, Yunlong 沈雲龍 主編; Sun Guan 孫矔 著
Zhongguo zhi du shi 中国制度史1985Lv Simian 吕思勉
Zhongguo yu Zhongguo ren ying xiang 中国与中国人影像2012约翰·汤姆逊
Zhongguo yin shi wen hua shi 中国饮食文化史2005Zhao Rongguang 赵荣光
Zhongguo yan zheng yan ge shi (Chang lu) 中國鹽政沿革史(長蘆)1969Yan wu shu 鹽務署
Zhongguo xing zheng qu hua tong shi. Zhonghua Minguo juan 中国行政区划通史. 中华民国卷2007Fu, Linxiang 傅林祥; Zhou,Zhenhe 周振鹤
Zhongguo xing zheng qu hua tong shi. Qing dai juan 中国行政区划通史. 清代卷2013Fu, Linxiang 傅林祥; Zhou,Zhenhe 周振鹤
Zhongguo xin wen yu lun shi 中国新闻舆论史2008Lin, Yutang 林语堂
Zhongguo xian fa shi 中國憲法史1969Chen, Ruxuan 陳茹玄
Zhongguo wai jiao shi 中國外交史1969Zeng, Youhao 曾友豪
Zhongguo tu di sang shi shi 中国土地丧失史1928Tang, Shouchang 唐守常
Zhongguo tie lu shi 中國鐵路史 1﹣31969Zeng Kunhua 曾鯤化
Zhongguo si xiang shi yan jiu 中国思想史研究2009岛田虔次
Zhongguo she ying shi
Zhongguo she hui shi yan jiu gai shu 中国社会史研究概述1988Feng, Erkang 冯尔康
Zhongguo shang ye shi 中国商业史1936Wang, Xiaotong 王孝通
Zhongguo qian zhuang gai yao 中國錢莊概要1969Pan, Zihao 潘子豪
Zhongguo mao yi nian jian 1948 中國貿易年鑑 民國三十七年 (1-2)1969
Zhongguo li shi ji nian biao 中國歷史紀年表1958Wan, Guoding 萬國鼎
Zhongguo li dai fu nü zhuang shi 中国历代妇女妆饰1988Zhou, Xun 周讯;Gao, Chunming 高春明
Zhongguo kang zhan shi 中國抗戰史1969Feng, Zichao 馮子超
Zhongguo jing jie bian qian da shi kao 中國境界變遷大事考1967Su, Yancun 蘇演存
Zhongguo jin yan fa ling bian qian shi 中國禁煙法令變遷史1969Yu, Ende 于恩德
Zhongguo jin dai si xiang yu xue shu de xi pu 中国近代思想与学术的系谱2001Wang Fansen 王汎森
Zhongguo jin dai si xiang shi lun 中国近代思想史论2003Wang ermin 王尔敏
Zhongguo jiao yu shi 中国教育史1936Chen, Dongyuan 陳東原
Zhongguo ji du jiao shi gang 中國基督教史綱1969Wang, Zhixin 王治心
Zhongguo hai guan yu zhong ri zhan zheng 中国海关与中日战争1983Zhongguo jin dai jing ji shi zi liao cong kan bian ji wei yuan hui 中国近代经济资料丛刊编辑委员会
   
1736 results (1/29 pages)           
filter by Title  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 

 

                                 

©2022 IrAsia / Huma-Num, All Rights Reserved
Web Developer: Gérald Foliot – Web Design: Feng Yi (馮藝)
Site hosting : TGIR Huma-Num

Last update: Friday 21 June 2024 (17:19) +
Page rendering in 0.035s