AND
613 documents
return to data set
   
613 results (1/11 pages)     1234567891011       
filter by Title  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 
Title Year Author(s) Abstract 
Streets of Shanghai. A history in itself1941Gordon, A. H.
Shanghai ji nü 上海妓女2004Henriot, Christian 安克强
Shanghai lao gong tong ji (1930-1937) 上海劳工统计 (Labour statistics in Shanghai)1938Guo ji lao gong ju zhong guo fen ju 国际劳工局中国分局编 (International Labor Office, China Branch)
Shi yong Beijing zhi nan 實用北京指南1920Xu, Ke 徐柯
Shanghai shi di jia yan jiu 上海市地价研究1935Zhang, Hui 张辉
Shanghai Tong Shi 上海通史 - Dao Lun 导论1999Xiong, Yuezhi 熊月之
Shanghai zhi qian zhuang 上海之钱庄1929Li, Quanshi 李权实
Shanghai tu shu guan guan cang zhong wen bao zhi mu lu 上海图书馆馆藏中文报纸目录1982Shanghai tu shu guan 上海图书馆
Shanghai te bie shi shi zheng tong ji gai yao zhonghua min guo shi liu nian du 上海特别市市政统计概要中华民国十六年度1927
Shanghai Lin Zhua Xu Ji 上海鳞爪续集1935Yu, Muxia 郁慕侠
Shanghai xiao zhi 上海小志Hu, Jifan 胡寄凡
Shuang shan hui yi lu 双山回忆录1980Wang, Fanxi 王凡西《双山回忆录》,作者王凡西,早年参加中共,留学莫斯科东方大学(中山大学),1930年被开除出党。作者在20年代中期留学苏联时,即参加了托洛茨基反对派;1929年被遣送回国后,又从事党内反对派组织活动。作者毕生认为,苏共早期斯大林与托洛茨基的斗争,真理在托洛茨基一边;斯大林的大清洗和残酷斗争,与科学社会主义是格格不入的。20世纪90年代苏联模式的破产,并非是社会主义的失败,应该将斯大林主义和真正的社会主义区别开来。
Shanghai shi dian ying jian cha wei yuan hui ye wu bao gao 上海市电影检查委员会业务报告1932Shanghai shi dian ying jian cha wei yuan hui 上海市电影检查委员会
Shanghai dui wai mao yi 1840-1949 上海对外贸易(1840-1949)1989Shanghai she hui ke xue yuan jing ji yan jiu suo 上海社会科学院经济研究所
Shanghai xian hua 上海闲话1989Yao, Gonghe 姚公鹤
Shanghai gong gong zu jie shi gao 上海公共租界史稿1980Kuai, Shixun 蒯世勋
Shanghai chan ye yu Shanghai zhi gong 上海产业与上海职工1984Zhu, Bangxing 朱邦兴; Hu, Linge 胡林阁; Xu, Sheng 徐声
Shanghai zu jie lue shi 上海租界略史1931Zhang, Qunshu 张群署
Shanghai shi ren zhi 上海時人志1947Ru, Xin 茹新
Shanghai 上海1932Wei, Xiyu 韋息予
Shou du xin sheng huo yun dong gai kuang 首都新生活運動概況1935Shou du xin sheng huo yun dong cu jin hui 首都新生活運動促進會
Shanghai zhi nan 上海指南 (Guide to Shanghai)1980
Shanghai shi di ming jiao tong zhi nan 上海市地名交通指南 1987Sheng Zhihe 盛致和, Gu Yanpei 顾延培
Shanghai Shi 上海史1988Tang, Zhenchang 唐振常
Shanghai jin dai bai huo shang ye shi 上海近代百货商业史1988Shanghai she hui ke xue yuan jing ji yan jiu suo 上海社会科学院经济研究所; Shanghai gong shang xing zheng guan li ju 上海市工商行政管理局
Shanghai di fang shi zi liao 上海地方史资料(一)1982Shanghai shi wen shi guan wen shi zi liao gong zuo wei yuan hui上海市文史馆文史资料工作委员会
Shanghai di fang shi zi liao 上海地方史资料(二)1983Shanghai shi wen shi guan wen shi zi liao gong zuo wei yuan hui 上海市文史馆文史资料工作委员会
Shanghai di fang shi zi liao 上海地方史资料(三)1984Shanghai shi wen shi guan wen shi zi liao gong zuo wei yuan hui 上海市文史馆文史资料工作委员会
Shanghai di fang shi zi liao 上海地方史资料(四)1986Shanghai shi wen shi guan wen shi zi liao gong zuo wei yuan hui 上海市文史馆文史资料工作委员会
Shanghai di fang shi zi liao 上海地方史资料(五)1986Shanghai shi wen shi guan wen shi zi liao gong zuo wei yuan hui 上海市文史馆文史资料工作委员会
Sidelights on Peking life1927Swallow, Robert William
Social life of the Chinese (in Peking)1928Lynn, Jermyn Chi-Hung
Shanghai shi di li yan ge 上海市地理沿革1989Zhu, Peng 祝鹏
Shanghai 上海1932Wei, Xiyu 韦息予
San shi nian lai Yanjing suo lu 三十年來燕京瑣錄 1934Xi, An 習庵
Sketches in and around Shanghai1894Clark, J. D.
Scènes de la vie des Hutungs : croquis moeurs pékinoises1926Bouchot, Jean
Shandong jun yu ji lue 山東軍與紀略
Shu fang dao zhi 溯方道志
San huan bi ji 三桓筆記
San guo zhi ji jie 三國志集解 Lu, Bi 盧弻
Shi ji tan yuan 史記探源Cui, Shi 崔適(清)
Shi ji zhi yi 史記志疑Liang, Yusheng 梁玉繩(清)
Song shi ji shi ben mo 宋史紀事本末Chen, Bangzhan 陳邦瞻(明)
San fan ji shi ben mo 三藩紀事本末Yang, Lurong 楊陸榮 (清)
Shi ji 史記簡體字本)Sima, Qian 司馬遷 (漢)
San guo zhi 三國志 (簡體字本)Chen, Shou 陳壽(晉)
Song shu 宋書Liang, Shenyue 梁沈約
Sui shu 隨書Wei Zheng 魏徵(唐)
Song shi 宋史Tuo, tuo 脫脫 (元)
Shi guo chun qiu 十國春秋Wu, Renchen 吳任臣(清)
Song da zhao ling ji 宋大詔令集
Shi ji 史記Sima, Qian 司馬遷(漢)
Si ku quan shu cun mu cong shu, Jing bu 四庫全書存目叢書,經部,001
Si ku quan shu cun mu cong shu, Jing bu 四庫全書存目叢書,經部,002
Si ku quan shu cun mu cong shu, Jing bu 四庫全書存目叢書,經部,003
Si ku quan shu cun mu cong shu, Jing bu 四庫全書存目叢書,經部,004
Si ku quan shu cun mu cong shu, Jing bu 四庫全書存目叢書,經部,005
Si ku quan shu cun mu cong shu, Jing bu 四庫全書存目叢書,經部,006
Si ku quan shu cun mu cong shu, Jing bu 四庫全書存目叢書,經部,007
   
613 results (1/11 pages)     1234567891011       
filter by Title  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 

 

                                 

©2022 IrAsia / Huma-Num, All Rights Reserved
Web Developer: Gérald Foliot – Web Design: Feng Yi (馮藝)
Site hosting : TGIR Huma-Num

Last update: Monday 12 February 2024 (16:23) +
Page rendering in 0.129s