AND
48 documents
return to data set
   
48 results (1/1 page)          
filter by Title  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 
Title Year Author(s) Abstract 
Wu song jiang 吴淞江 1935Wu, Jingshan 吴静山
Wu Zhihui xiansheng wen cui 吳稚暉先生文粹1929
Wu si yun dong qing li ji 五四运动亲历记1999Zhonguo ren min zheng zhi xie shang hui yi quan guo wei yuan hui wen shi zi liao wei yuan hui中国人民政治协商会议全国委员会文史资料委员会
Wen hua shi liao cong kan (1) 文化史料丛刊 (一)1980
Wen hua shi liao cong kan (2) 文化史料丛刊(二)1981Zhonguo ren min zheng zhi xie shang hui yi quan guo wei yuan hui wen shi zi liao wei yuan hui 中国人民政治协商会议全国委员会文史资料委员会
Wen hua shi liao cong kan (3) 文化史料丛刊(三)1982Zhonguo ren min zheng zhi xie shang hui yi quan guo wei yuan hui wen shi zi liao wei yuan hui 中国人民政治协商会议全国委员会文史资料委员会
Wen hua shi liao cong kan (4) 文化史料丛刊(四)1983Zhonguo ren min zheng zhi xie shang hui yi quan guo wei yuan hui wen shi zi liao wei yuan hui 中国人民政治协商会议全国委员会文史资料委员会
Wen hua shi liao cong kan (5) 文化史料丛刊(五)1983Zhonguo ren min zheng zhi xie shang hui yi quan guo wei yuan hui wen shi zi liao wei yuan hui 中国人民政治协商会议全国委员会文史资料委员会
Wen hua shi liao cong kan (6) 文化史料丛刊(六)1983Zhonguo ren min zheng zhi xie shang hui yi quan guo wei yuan hui wen shi zi liao wei yuan hui 中国人民政治协商会议全国委员会文史资料委员会
Wen hua shi liao cong kan (7) 文化史料丛刊(七)1983Zhonguo ren min zheng zhi xie shang hui yi quan guo wei yuan hui wen shi zi liao wei yuan hui 中国人民政治协商会议全国委员会文史资料委员会
Wen hua shi liao cong kan (8) 文化史料丛刊(八)1984Zhonguo ren min zheng zhi xie shang hui yi quan guo wei yuan hui wen shi zi liao wei yuan hui 中国人民政治协商会议全国委员会文史资料委员会
Wen shi zi liao xuan ji (14) 文史资料选辑 (14)1989Zhonguo ren min zheng zhi xie shang hui yi quan guo wei yuan hui wen shi zi liao wei yuan hui 中国人民政治协商会议全国委员会文史资料委员会
Wen shi zi liao xuan ji (15) 文史资料选辑 (15)1989Zhonguo ren min zheng zhi xie shang hui yi quan guo wei yuan hui wen shi zi liao wei yuan hui 中国人民政治协商会议全国委员会文史资料委员会
Wen shi zi liao xuan ji (39) 文史资料选辑 (39)1989Zhonguo ren min zheng zhi xie shang hui yi quan guo wei yuan hui wen shi zi liao wei yuan hui 中国人民政治协商会议全国委员会文史资料委员会
Wen shi zi liao xuan ji (30) 文史资料选辑 (30)1995Zhonguo ren min zheng zhi xie shang hui yi quan guo wei yuan hui wen shi zi liao wei yuan hui 中国人民政治协商会议全国委员会文史资料委员会
Wen shi zi liao xuan ji (29) 文史资料选辑 (29)1995Zhonguo ren min zheng zhi xie shang hui yi quan guo wei yuan hui wen shi zi liao wei yuan hui 中国人民政治协商会议全国委员会文史资料委员会
Wen shi zi liao xuan ji (26) 文史资料选辑 (26)1993Zhonguo ren min zheng zhi xie shang hui yi quan guo wei yuan hui wen shi zi liao wei yuan hui 中国人民政治协商会议全国委员会文史资料委员会
Wen shi zi liao xuan ji (24) 文史资料选辑 (24)1992Zhonguo ren min zheng zhi xie shang hui yi quan guo wei yuan hui wen shi zi liao wei yuan hui 中国人民政治协商会议全国委员会文史资料委员会
Wan Qing gong ting sheng huo jian wen 晚清宫廷生活见闻2000Zhonguo ren min zheng zhi xie shang hui yi quan guo wei yuan hui wen shi zi liao wei yuan hui 中国人民政治协商会议全国委员会文史资料委员会
Wan Qing gong ting sheng huo jian wen 晚清宫廷生活见闻1982Zhonguo ren min zheng zhi xie shang hui yi quan guo wei yuan hui wen shi zi liao wei yuan hui 中国人民政治协商会议全国委员会文史资料委员会
Wuhan hui zhan 武汉会战1989Zhonguo ren min zheng zhi xie shang hui yi quan guo wei yuan hui wen shi zi liao wei yuan hui 中国人民政治协商会议全国委员会文史资料委员会
Wei shu 魏書Beiqi, Wei 北齊魏
Wang Rangqing (Geng nian)xian sheng 汪穰卿(庚年)先生1966Shen Yunlong 沈雲龍 主編; Wang Yinian 汪詒年 編
Weng Songzhan (Tong he) shou zha 翁松禪(同龢)手札1967Shen, Yunlong 沈雲龍 主編; Yu, Zhongluan 俞鍾鑾 輯
Wang Feng jian ti 王風箋題1967Shen, Yunlong 沈雲龍 主編; Ding, Licheng 丁立誠 撰
Wan zhu lou sui bi 萬竹樓隨筆1967Shen, Yunlong 沈雲龍; Zuo, Shunsheng 左舜生
Wang Yang tang zou gao 望嵓堂奏稿 (1-2)1966Shen, Yunlong 沈雲龍 主編; Chen, Bi 陳壁
Wu Peifu zheng zhuan 吳佩孚正傳1966Shen, Yunlong 沈雲龍 主編; Guo shi guan 國使館 編輯
Wang Meicun xian sheng ji 汪梅村先生集 (1-2)1967Shen, Yunlong 沈雲龍 主編; Wang, Shiduo 汪士鐸
Wang Huiweng (Shi Duo) yi bing ri ji 汪梅翁(士)乙丙日記1967Shen, Yunlong 沈雲龍 主編; Deng, Zhicheng 鄧之誠
Wang wen qin gong (Qing Yun) nian pu 王文勤公(慶雲)年譜1967Shen, Yunlong 沈雲龍 主編; Wang, Chuancan 王傳璨
Wang Su zhou (Ren Kan) yi shu 王蘇州(仁堪)遺書1967Shen, Yunlong 沈雲龍 主編; Wang, Xiaosheng 王孝繩
Wai Meng jiao zhe shi mo ji 外蒙交涉始末記Bi, Guifang 畢桂芳
Women, sport, and society in modern China : holding up more than half the sky2003Dong, Jinxia
Wu xu zheng bian ji 戊戌政變記1969Liang, Qichao 梁啓超
Wending gong Xu Shanghai zhuan lue 文定公徐上海传略1933Xu, Zongze 徐宗澤
Wadachi no ato : Shina jihen jūgun kinen shashin shō shanhai yori gishō made 轍蹟 : 支那事変従軍記念写真抄上海より宜昌まで 1942
Wu Su bian fa dang an shi liao 戊戌變法檔案史料1969
Wu Xu bian fa ren wu zhuan gao 戊戌變法人物傳稿1969Tang, Zhijun 湯志均
Wan qing nü xing yu jin dai zhongguo 晚清女性与近代中国2004Xia, Xiaohong 夏晓虹
Wei xian de yu yue- 20 shi ji Shanghai de chang ji wen ti yu xian dai xing 危险的愉悦-20世纪上海的娼妓问题与现代性2003Gail Hershatter
Waiguo zai hua gongshang qiye cidian 外國在華工商企業辭典 The universal dictionary of foreign business in modern China1992Huang Guangyu (ed.) 黃光域
Who's who in China. Biographies of Chinese leaders 中國名人錄1936Powell, John Benjamin
Who's who in China (Biographies of Chinese) 中國名人錄1926Powell, John Benjamin
Who's who in the Far East1906
Who's who in the Far East1907
Women Leaders of Present Day China : Chinese Christians Worth Knowing1922
Who's who of American returned students1917
   
48 results (1/1 page)          
filter by Title  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 

 

                                 

©2022 IrAsia / Huma-Num, All Rights Reserved
Web Developer: Gérald Foliot – Web Design: Feng Yi (馮藝)
Site hosting : TGIR Huma-Num

Last update: Wednesday 6 September 2023 (10:40) +
Page rendering in 0.04s