AND
1736 documents
return to data set
   
1736 results (1/29 pages)           
filter by Title  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 
Title Year Author(s) Abstract 
Streets of Shanghai. A history in itself1941Gordon, A. H.
Ba yi san kang zhan shi 八一三抗战史1937Wang, Shuda 王叔達
Ba yi san Song Hu kang zhan 八一三淞沪抗战1987Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi. "Ba yi san Song Hu kang zhan" bian shen zu 中国人民政治协商会议全国委员会文史资料硏究委员会《八一三淞沪抗战》编审组編]
Chinese professionals and the republican state : the rise of professional associations in Shanghai, 1912-19372004Xu, Xiaoqun
1927-1937 nian de Shanghai : shi zheng quan, di fang xing he xian dai hua 1927-1937 年的上海 : 市政权, 地方性和现代化2004Henriot, Christian 安克强 An Keqiang
Shanghai ji nü 上海妓女2004Henriot, Christian 安克强
Er shi yi nian yi pie 二十一年一瞥1925Li, Pingshu 李平書; Li, Zhongjue 李鍾珏
Wu song jiang 吴淞江 1935Wu, Jingshan 吴静山
Shanghai lao gong tong ji (1930-1937) 上海劳工统计 (Labour statistics in Shanghai)1938Guo ji lao gong ju zhong guo fen ju 国际劳工局中国分局编 (International Labor Office, China Branch)
De Pékin à Shanghaï, souvenirs de voyages1871Buissonnet, Eugène
Beiping lu xing zhi nan 北平旅行指南1935Ma, Zhixiang 馬芷庠
Beiping zhi nan 北平指南1929Beiping min she 北平民社
Beijing zhi nan 北平指南1929
Zui xin Beijing zhi nan 最新北京旅遊指南1939Qi, Jiaben 齊家本
Zui xin Beiping zhi nan 最新北平指南1935Tian, Yunjin 田蕴瑾
Xin Beijing zhi nan 新北京指南1914Xie hua bian ji she 擷華編輯社
Shi yong Beijing zhi nan 實用北京指南1920Xu, Ke 徐柯
Beiping dao you gai kuang 北平導遊概況1934Beiping shi zheng fu 北平市政府
Beijing shi gong shang ye zhi nan 北京市工商業指南1939Zheng feng jing ji she 正風經濟社
Beiping ming sheng you lan zhi nan 北平名勝遊覽指南1948Ma, Yongxin 馬勇新
Jing Feng tie lu lu xing zhi nan 京奉鐵路旅行指南1910Jing Feng tie lu guan li ju 京奉鐵路管理局編
Jing Han tie lu lü xing zhi nan 京漢鐵路旅行指南1933Jing Han tie lu che wu chu bian ji ke 京漢鐵路旅行指南
Beiping ming sheng you lan di tu 北平名勝遊覽地圖1948Shao,Yuechong 邵越崇
Beiping you lan qu jian she ji hua 北平遊覽區建設計劃1934Beiping shi zheng fu 北平市政府
A map and history of Peiping1936Dorn, Frank
Guide to Peiping and its environs1946
Guide to Peking and Neighbourhood1909Bahlke, Hans
Information for travellers visiting Peking1920
Guide to Peking1904Little, Archibald
Note for tourists in the North of China1866Dennys, N.B.
Notes on sightseeing and shopping in Peking1937Ogden, Marcus R.
City Guides, and descriptions of Tientsin, Shanghai, Peking, Hangschow, Tsinan, Hongkong, Tsingtao, Canton, Nanking1924
Zhongguo dian ying shi 中国电影史1981Cheng, Jihua 程季华
Da shanghai: dong fang haolaiwu, zhongguo dian ying shi ye de jue qi yu fa zhan 大上海:东方好莱坞 中国电影事业的崛起与发展1991Bao, Minglian 包明廉
Shanghai shi di jia yan jiu 上海市地价研究1935Zhang, Hui 张辉
Zhonghua min guo zhi shi ci dian 中华民国知识词典1992He, Benfang 何本方
Glimpses of the East 1926-19271926Kawata, T.
Shanghai Tong Shi 上海通史 - Dao Lun 导论1999Xiong, Yuezhi 熊月之
The New Cultural History 新文化史1989Hunt, Lynn
Guide to Peking1933Peking Chronicle Press
Shanghai zhi qian zhuang 上海之钱庄1929Li, Quanshi 李权实
Tong ji biao zhong zhi Shanghai 统计表中之上海1932Luo, Zhiru 罗志如
The Peiping shopping guide1936Peiyang press
Beiping zhi nan 北平指南1929
Peking on parade1935Hsiao, San-Tiao
Tourists to Peking and its environs1897Tientsin press
Guide to Peking1938Peking Chronicle Press
Guide to Peking1930The Leader
Shanghai tu shu guan guan cang zhong wen bao zhi mu lu 上海图书馆馆藏中文报纸目录1982Shanghai tu shu guan 上海图书馆
Zhongguo fen sheng xin tu 中国分省新图1939Ding, Wenjiang 丁文江 Weng, Wenhao 翁文灏 Zeng, Shiying 曾世英
Gu dao jian wen 孤岛见闻1939Tao, Juyin 陶菊隐
Qing dai ke ju zhi du yan jiu 清代科举制度研究1984Wang, Dezhao 王德昭
Beiping lu you bian lan 北平旅遊便覽1934Bei Ning tie lu guan li ju 北寧鐵路管理局
Shanghai te bie shi shi zheng tong ji gai yao zhonghua min guo shi liu nian du 上海特别市市政统计概要中华民国十六年度1927
Beijing dao you gai kuang 北京導遊概況1934Beiping shi zheng fu 北平市政府
Jian ming Beiping you lan zhi nan 簡明北平遊覽指南1932Jin, Wenhua 金文華
Beijing zhi nan 北京指南1916Zhonghua tu shu guan bian ji bu 中華圖書館編輯部
Xin Beijing 新北京1914Peking Chien hui society of compilation
Beiping dao you 北平導遊1948Zhongguo lu xing she 中國旅行社
Shanghai Lin Zhua Xu Ji 上海鳞爪续集1935Yu, Muxia 郁慕侠
   
1736 results (1/29 pages)           
filter by Title  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 

 

                                 

©2022 IrAsia / Huma-Num, All Rights Reserved
Web Developer: Gérald Foliot – Web Design: Feng Yi (馮藝)
Site hosting : TGIR Huma-Num

Last update: Monday 12 February 2024 (16:23) +
Page rendering in 0.033s