AND
1736 documents
return to data set
   
1736 results (1/29 pages)           
filter by Title  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 
Title Year Author(s) Abstract 
Beijing zhi nan 北平指南1929
Guide to Peiping and its environs1946
Information for travellers visiting Peking1920
City Guides, and descriptions of Tientsin, Shanghai, Peking, Hangschow, Tsinan, Hongkong, Tsingtao, Canton, Nanking1924
Beiping zhi nan 北平指南1929
Shanghai te bie shi shi zheng tong ji gai yao zhonghua min guo shi liu nian du 上海特别市市政统计概要中华民国十六年度1927
Guide for tourists to Peking and its environs. With a plan of the city of Peking and a sketch map of its neighbourhood1876
Zhong hua ren min gong he guo kai guo wen xian 中華人民共和國開國文獻1949
Qing yi bao quan bian (di yi ji) 清议报全编(第一集)
Qing yi bao quan bian (di er ji) 清议报全编(第二集)
Qing yi bao quan bian (di san ji) 清议报全编(第三集)
Qing yi bao quan bian (di wu ji) 清议报全编(第五集)
Qing yi bao quan bian (di liu ji) 清议报全编(第六集)
Qing yi bao quan bian (fu lu)清议报全编(附录)
Zhong xi jiao tong shi liao hui bian di yi ce 中西交通史料汇编第一册1977
Zhong xi jiao tong shi liao hui bian di er ce 中西交通史料汇编第二册1977
Zhong xi jiao tong shi liao hui bian di san ce 中西交通史料汇编第三册1977
Zhong xi jiao tong shi liao hui bian di si ce 中西交通史料汇编第四册1977
Zhong xi jiao tong shi liao hui bian di wu ce 中西交通史料汇编第五册1977
Zhong xi jiao tong shi liao hui bian di liu ce 中西交通史料汇编第六册1977
Shanghai zhi nan 上海指南 (Guide to Shanghai)1980
Ri qing zhan zheng man hua 日清战争漫画1896
He yun shi hua 和运史话1943
Beijing ming sheng hui tan 北京名勝匯談1912
A guide to Catholic Shanghai1937
Aventures de Robert Fortune dans ses voyages en Chine à la recherche des fleurs et du thé (1843-1850)1854
Dian shi zhai hua bao quan ji 點石齋畫報全集1910
Pekin, ses palais, ses temples, et ses environs : guide historique et descriptif,illustré par Y. Darcy, compositions originals de J. Malval 1937
Da Qing Bei guan 大清北觀
Qi dong lu, Bu te ha zhi lue, Wu Li Ya Su Tai zhi lue 啟東錄 布特哈志略 烏里雅蘇臺志略
Zhong yi ji wen lu忠義紀聞錄
Chu shi gong du 出使公牘1898
Chu shi ri ji xu ke 出使日記續刻1898
Guilin Liang xiansheng yi zhu 桂林梁先生遺著
Bu ren za zhi hui bian, chu ji, er ji 不忍雜誌彚編 初集 二集
Wu Zhihui xiansheng wen cui 吳稚暉先生文粹1929
Guang Xu er shi si nian Zhong Wai da shi hui ji 光緒二十四年中外大事彚記
Xi yuan wen jian lu 西園聞見錄
Yang Zhong lie gong ji 楊忠烈公集
Fu li tang wen ji 復禮堂文集
Fu Wu gong du 撫吳公牘
Dai pan si zhong ji lue 戴槃四種紀略
Jiang Zhong lie gong yi ji (Fu lu: xing zhuang)江忠烈公遺集 (附錄:行狀)
Qian ping shu wu chu ji nian ji 遷屏書屋初集年記
Zeng xiu chou kuan shi li tiao kuan 增修籌款事例條款
Guo chao shi lue 國朝事略1906
Bo hai guo zhi chang bian 渤海國志長編1934
Da Yuan tong zhi tiao ge 大元通志條格
Li Zi quan shu 劉子全書
Yue dao gong guo shuo 粵道貢國說
Tai ping tian guo guan shu shi zhong 太平天國官書十種
Tai ping tian guo cong shu shi san zhong 太平天國叢書十三種
Tai ping tian guo ye shi 太平天國野史
Tai ping tian guo yi wen: Tai ping tian guo gong wei mi shi 太平天國軼聞,太平天國宮闈秘史
Zei qing hui zuan 賊情彙纂
Zeng wen zheng gong 曾文正公
Zhang Da Si ma zou gao 張大司馬奏稿
Shandong jun yu ji lue 山東軍與紀略
Zhong xing ming chen shi lue 中興名臣事略
Gui qian zhi 歸潛志
   
1736 results (1/29 pages)           
filter by Title  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 

 

                                 

©2022 IrAsia / Huma-Num, All Rights Reserved
Web Developer: Gérald Foliot – Web Design: Feng Yi (馮藝)
Site hosting : TGIR Huma-Num

Last update: Monday 12 February 2024 (16:23) +
Page rendering in 0.041s